Chia sẻ - SDF Viewer vX.X Full - Quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ SDF Viewer vX.X Full - Quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
SDF Viewer cho phép bạn tạo, xem và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu SQL Server Compact phiên bản 3.1 và 3.5. Đây là cách đơn giản để tạo, xem, chỉnh sửa, xuất dữ liệu trong Windows Mobile, Windows Phone hoặc cơ sở dữ liệu SQLCE Pocket PC.

test-SDF-Viewer.png

Một số tính năng chính:
 • Hoạt động với cả hai cơ sở dữ liệu SQL Server CE phiên bản 3.1 và 3.5.
 • Mở cơ sở dữ liệu tập tin SDF trên máy tính của bạn
 • Tạo mới cơ sở dữ liệu SQL Server Compact Edition
 • Xem các cấu trúc cơ sở dữ liệu.
 • Tạo một bảng mới, đổi tên, sửa đổi bảng hiện tại ...
 • Thêm, xóa và sửa lại các cột dữ liệu
 • Tạo chỉ số mới
 • Xem, phân loại, thêm, sửa đổi và xóa dữ liệu từ bảng
 • Xem, thêm và thay đổi cột Image
 • Tạo truy vấn SQL và Scripts, cột và bảng tên để truy vấn
 • Mở, lưu, truy vấn file .sql
 • Thêm, thay đổi và hủy bỏ mật khẩu cơ sở dữ liệu
 • Nhỏ gọn và sửa chữa cơ sở dữ liệu
 • Nhập hình ảnh vào một cơ sở dữ liệu
 • Thiết lập một cơ sở dữ liệu tự động sao lưu các tập tin mỗi khi chúng được mở
Download SDF Viewer vX.X Full - Quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server

Link trang chủ (tải file cài đặt trực tiếp từ trang chủ)


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 

thubom22

Gà con
:)
 


Top