Hướng dẫn - Đưa website của bạn lên Internet trong vòng nửa nốt nhạc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Đưa website của bạn lên Internet trong vòng nửa nốt nhạc

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Huỳnh Phúc Huy

Búa Đá Đôi
# Nhanh, gọn lẹ, bao tên miền

Mở Terminal/Command Promt lên và gõ:

ssh -R 80:localhost:3000 serveo.net

# Serveo là gì

Serveo là một SSH server sử dụng cho remote port forwarding mà ko cần phải tùy chỉnh phức tạp cho modem. Khi kết nối tới Serveo các bạn sẽ nhận được tên miền trỏ thẳng tới website/I local của bạn trong tích tắc, sau đó có thể đem trình sếp xem demo hay chia sẻ với bạn bè...blah...blah...

5aab65dbcb0fa219b47b29e7_Illustration%20(4)-p-1600.png
# Hướng dẫn sử dụng

Đơn giản

ssh -R 80:localhost:3000 serveo.net


Tham số -R chỉ thị SSH client của bạn yêu cầu port forwarding từ server và proxy để điều hướng tới hosting của bạn (thường là localhost). Một subdomain sẽ được gán vào giao thức HTTP để truy cập.

Tự động ping mỗi 60s để giữ kết nối

ssh -o ServerAliveInterval=60 -R 80:localhost:6969 serveo.net

Request nhiều host/port một lúc

ssh -R 80:localhost:8888 -R 80:localhost:9999 serveo.net

Server không nằm trên localhost

ssh -R 80:example.com:80 serveo.net

Các tùy chọn nâng cao xem thêm ở : http://serveo.net

# Test

Hiện tại mình đang trỏ vào local của mình với port 6969 (localhost:6969), các bạn có thể truy cập vào tên miền này để test xem kết quả : https://rgis.serveo.net
 
Sửa lần cuối:

mercy73

Gà con
như vậy là vẫn phải manually open port trên máy của mình phải không?
 

Huỳnh Phúc Huy

Búa Đá Đôi
như vậy là vẫn phải manually open port trên máy của mình phải không?

ko cần nha, chỉ cần trỏ tới port đang chạy trên local thui, ví dụ server apche thì dùng:
ssh -R 80:localhost:80 serveo.net
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Top