Đây có phải là mã nguồn Facebook từ 2003 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Đây có phải là mã nguồn Facebook từ 2003

haithanh1510194

Búa Gỗ Đôi
Tài khoản Hoàng Phúc đã Chia sẻ mã nguồn gốc của Facebook được viết vào năm 2003.

Hoàng Phúc Đánh giá sơ qua thì code được viết bằng PHP thuần khá đơn giản. Chỉ với những đoạn code tưởng chừng đơn giản nhưng Mark đã cho thế giới một khái niệm mới về mạng xã hội.

ma-nguon-fb.jpg

Giao diện trang chủ Facebook từ năm 2003

ma-nguon-fb-2.jpg

Một đoạn code được Hoàng Phúc chia sẻ cho thấy nếu đúng là của Mark xoăn code thì thời đó code của facebook truy vấn data không được ổn .
Link


Nguồn Hoàng Phúc j2team
 

tuannv1508

Rìu Chiến Chấm
Nếu có ở host khác thì tốt, down về nghiên cứu khoa học
 


Bài Viết Mới

Top