Đóng gói cài đặt kèm database trên Visual Studio 2019 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Đóng gói cài đặt kèm database trên Visual Studio 2019

ubibiu

Gà con
Em muốn đóng gói code visual mà bị lỗi như này.
Ai giúp Em khắc phục lỗi này được không ạ
Screenshot (316).png
 

Attachments

 • Screenshot (316).png
  Screenshot (316).png
  76 KB · Lượt xem: 12,323

lecongphu

Búa Gỗ Đôi
Để đóng gói cài đặt ứng dụng kèm theo cơ sở dữ liệu trong Visual Studio 2019, bạn có thể sử dụng công cụ "ClickOnce" để triển khai ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên máy tính của người dùng cuối một cách dễ dàng. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện điều này:

Bước 1: Chuẩn bị ứng dụng và cơ sở dữ liệu

 1. Thiết kế ứng dụng của bạn trong Visual Studio, đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đã được đính kèm vào cơ sở dữ liệu (ví dụ: SQL Server, SQLite, ...).
 2. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động chính xác và có thể truy cập cơ sở dữ liệu dưới dạng dự định.
Bước 2: Sử dụng ClickOnce để triển khai ứng dụng và cơ sở dữ liệu

 1. Chọn dự án của bạn trong khung Solution Explorer.
 2. Nhấp chuột phải và chọn "Properties" (Thuộc tính).
 3. Trong cửa sổ Properties, chọn mục "Publish" (Xuất bản) từ menu bên trái.
  • Trong mục "Publishing Folder" (Thư mục xuất bản), bạn có thể chỉ định nơi bạn muốn lưu trữ tập tin triển khai.
  • Trong mục "Installation Folder URL" (URL thư mục cài đặt), bạn có thể chỉ định đường dẫn mà ứng dụng sẽ được cài đặt trên máy tính người dùng.
  • Trong mục "Updates" (Cập nhật), bạn có thể cấu hình cách ứng dụng sẽ kiểm tra và tải về các phiên bản cập nhật mới.
 4. Sau khi bạn đã cấu hình các tùy chọn xuất bản theo mong muốn, nhấp vào nút "Publish Now" (Xuất bản ngay bây giờ) để bắt đầu quá trình triển khai. Các tập tin cần thiết cho việc cài đặt sẽ được tạo ra tại thư mục bạn đã chỉ định trong bước trước.
Bước 3: Cài đặt ứng dụng trên máy tính người dùng

 1. Điều hướng đến thư mục xuất bản và mở tập tin "setup.exe" để bắt đầu quá trình cài đặt.
 2. Người dùng sẽ được hỏi về các tùy chọn cài đặt và nơi lưu trữ ứng dụng.
Lưu ý rằng ClickOnce không thể tự động cài đặt cơ sở dữ liệu cho bạn. Nếu ứng dụng của bạn cần cơ sở dữ liệu, bạn cần đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu đã được cài đặt hoặc đính kèm trong quá trình triển khai.

Ngoài ra, nếu ứng dụng của bạn có yêu cầu đặc biệt hơn, bạn có thể xem xét sử dụng các công cụ khác như WiX Toolset để tạo gói cài đặt tùy chỉnh hơn, bao gồm cả cài đặt cơ sở dữ liệu.
 


Top