Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi treo Devices and Printer khi sử dụng Windows 10 Enterprise (LTSC) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi treo Devices and Printer khi sử dụng Windows 10 Enterprise (LTSC)

Một số máy tính cài win 10 LTCS bị treo khi bấm vào Devices and Printer, theo hướng dẫn trên internet thì do lỗi Bluetooth và mở Bluetooth Support Service thì được. Nhưng vẫn bị lại liên tục, mọi người có biết xử lý làm sao khác không.
Link hướng dẫn và lỗi ban đầu:
 

Long Sao


Junior Moderator
Một số máy tính cài win 10 LTCS bị treo khi bấm vào Devices and Printer, theo hướng dẫn trên internet thì do lỗi Bluetooth và mở Bluetooth Support Service thì được. Nhưng vẫn bị lại liên tục, mọi người có biết xử lý làm sao khác không.
Link hướng dẫn và lỗi ban đầu:

Cái này có 2 vấn đề. Một là thường được cho là xung đột đờ rai vờ. hoặc cái vấn đề loadding của phần cứng Bluetooth bị lỗi. Xử lý hết 2 vấn đề là có thể giải quyết triệt để.
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
:confused: tôi cũng W10 LTSC 2019 đây, không thấy lỗi lầm gì bên in ấn & driver in
 

thuuong1309

Rìu Sắt Đôi
bạn thử làm theo cách của mình thử xem sao , mở chức năng services (run as administrator) tìm vào mục Print Spooler restarts nó lại và thử lại xem sao
 
bạn thử làm theo cách của mình thử xem sao , mở chức năng services (run as administrator) tìm vào mục Print Spooler restarts nó lại và thử lại xem sao
Print Spooler restarts lại thì hoạt động lại được nhưng một thời gian sau thì bi lai và không còn tác dụng nữa
 


Top