Hỏi/ Thắc mắc - Đây là bản cập nhật gì các bác? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Đây là bản cập nhật gì các bác?

ft onizuka

Búa Gỗ
Em đang up mà đọc tên thấy lạ quá, nhỡ nhấn check giờ nó lòi ra bản này, google thì ngay cả trên catalog của microsoft lẫn các diễn đàn khác đều bị xóa, wtf???
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems (KB4577069)
 

Adolf Linh Le

Búa Gỗ
C
Em đang up mà đọc tên thấy lạ quá, nhỡ nhấn check giờ nó lòi ra bản này, google thì ngay cả trên catalog của microsoft lẫn các diễn đàn khác đều bị xóa, wtf???
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems (KB4577069)
Chi tiết này: https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4577069/windows-10-update-kb4577069
 


Top