Hỏi/ Thắc mắc - Xin phần mềm/cách quản lý local user trên Win 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Xin phần mềm/cách quản lý local user trên Win 10

linkkent96

Gà con
Hiện tại em đang cần tìm 1 phần mềm/cách quản lý user trên Windows 10 bằng phương thức Whitelist.
Em muốn cấm local user mở tất cả các phần mềm/trang web trừ những phần mềm/trang web nằm trong Whitelist mà Administrator thêm vào.
Em muốn ép 1 phần mềm (ví dụ Teamviewer) luôn chạy, khi bị tắt sẽ tự chạy lại.
Mong các anh chị giúp đỡ ạ, em xin cảm ơn.
 


Top