Hỏi/ Thắc mắc - My computer không hiển thị lên màn hình trong win 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc My computer không hiển thị lên màn hình trong win 10

tuandeptrai

Gà con
các bác nào cho em hỏi em nhấp vào mycomputer hoặc thùng rác , nó không hiển thị trên màn hình,nhưng nó chỉ hiển thị trên thanh công vụ , vậy làm sao để nó hiện trên màn hình ạ, em dùng win 10
 

Meo Map

Rìu Vàng Đôi
Hi. Bạn thử kéo nó từ task bar ra màn hình xem có được không?
 

xdtuangiao

Rìu Bạc Đôi
Ko được thì bạn reset lại window là mọi thứ trở về trạng thái ban đầu.
 

luanintel

Búa Gỗ
các bác nào cho em hỏi em nhấp vào mycomputer hoặc thùng rác , nó không hiển thị trên màn hình,nhưng nó chỉ hiển thị trên thanh công vụ , vậy làm sao để nó hiện trên màn hình ạ, em dùng win 10
Chuột phải Desktop > Personaliz >Theme > Desktop Icon Setting. Tích chọn Computer là được.
 


Top