Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi chia sẻ mạng nội bộ trong Windows 10? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi chia sẻ mạng nội bộ trong Windows 10?

hitaru02

Rìu Sắt Đôi
Tình hình là máy em share máy in, các máy đều kết nối được máy in thông qua kết nối wifi hoặc dây, riêng có 1 máy khi kết nối thông qua lệnh run \\192.168.x.xxx thì nó lại hiện lên cái bảng như hình yêu cầu pass, trong khi các máy khác đều không có hiện tượng này, máy share không có đặt pass, đã kết nối cùng 1 mạng
f7ea8d7970ab8af5d3ba.jpg
 

tuan7a7

Gà con
Ông chuột phải vào This PC của máy cần truy cập -> Properties. xong lấy nguyên phần computer name đánh vào ô user name kia rồi ok là được. bỏ qua password.
 

Tragsa0

Búa Gỗ
Tình hình là máy em share máy in, các máy đều kết nối được máy in thông qua kết nối wifi hoặc dây, riêng có 1 máy khi kết nối thông qua lệnh run \\192.168.x.xxx thì nó lại hiện lên cái bảng như hình yêu cầu pass, trong khi các máy khác đều không có hiện tượng này, máy share không có đặt pass, đã kết nối cùng 1 mạng
f7ea8d7970ab8af5d3ba.jpg
Gõ ký tự bất kỳ vào User name và bấm ok là được
 


Top