Ghost Win 10 LTSC 21H2 (Update Build 19044.3086). | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ghost Win 10 LTSC 21H2 (Update Build 19044.3086).

 • Ghost Qin 10 LTSC 21H2 (Update Build 19044.3086).
 • Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt.
 • Bản full soft đã bật Net Framwork 3.5 và WinRAR 6.22.
 • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup.
 • Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\leephat để sử dụng các công cụ kích cờ rắc và tắt up.date và mở up.date Qin và defen.
 • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.
 • Linkdown gồm 2 bản TIb Và ISO:
Linkdow : LeePhat
 

Attachments

 • Annotation 2023-07-16 201335.png
  Annotation 2023-07-16 201335.png
  126.4 KB · Lượt xem: 4,569
 • Annotation 2023-07-16 20cgngcbngcn1302.jpg
  Annotation 2023-07-16 20cgngcbngcn1302.jpg
  196.9 KB · Lượt xem: 42


Top