Thảo luận - Windows 10 EnterpriseS, G (Non-Official) Project | Page 342 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Windows 10 EnterpriseS, G (Non-Official) Project

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Cập nhật người dùng thông thường 1413, chưa test! Bỏ qua SSU 1344 nếu đã ốp trước đó!
SSU&LCU
Tôi tiếp tục làm các bản S-NORMAL trên máy Legacy, có tất cả 3 bản thì được hai bản còn bản bất trị từ lần trước nó vẫn lỗi 823 và vẫn ở 1265:


2023-03-16-094303.png2023-03-16-105228.png


Dưới đây là bản lỗi từ lâu:


2023-03-15-182023.png2023-03-16-120345.png
 

2012mshs

Rìu Vàng Đôi
Tôi tiếp tục làm các bản S-NORMAL trên máy Legacy, có tất cả 3 bản thì được hai bản còn bản bất trị từ lần trước nó vẫn lỗi 823 và vẫn ở 1265:


2023-03-16-094303.png2023-03-16-105228.png


Dưới đây là bản lỗi từ lâu:


2023-03-15-182023.png2023-03-16-120345.png
Bác đã thử fix như lần trước chưa? Nhìn hình thì bác chưa cập nhật ssu!
 
Sửa lần cuối:

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Bác @Hoang Duch2 thử LCU này xem sao
Tôi đang thử lại 2 files của vị cao nhân giấu tên hôm trước cho, trước mắt tôi thấy nó OK rồi, giờ tôi đang chạy lại 1413-S- NOR của bạn, khi nào không thành công tôi sẽ test LCU đính kèm bên trên của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã hổ trợ.
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Bạn @2012mshs, trên kia @gubrak báo lỗi , bạn có xem hình lỗi không? Tôi đóng khung thêm đó bạn.

Hình đây bạn:

2023-03-16-112739.png


@gubrak, can you show me your file in folder "lcu"?

Below is mine:

2023-03-16-113331.png
 

gubrak

Rìu Vàng
Sửa lần cuối:

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Bạn @2012mshs, báo tin vui với bạn là đã thành công với bản bất trị bấy lâu nay, trước đó tôi up lại với 2 files này cho nó, nguyên gốc nó từ đâu thì tôi đã nói ở cmt trước đó rồi:

2023-03-16-141052.pngHÌnh dưới này là KB5012170, nếu không úp với SSU bên trên thì bị lỗi, lần này làm lại đầy đủ thì báo thành công:2023-03-16-141357.pngUp tiếp 1413 file đầu tiên thì nó cứ đứng mãi ở 74% như hình:

2023-03-16-150451.pngTắt đi up lại với file thứ hai bạn gửi thì kết quả thành công:


2023-03-16-165705.png


Tôi sẽ boot vào lại bản Win đó nhé.

2023-03-16-174653.png
 
Sửa lần cuối:

2012mshs

Rìu Vàng Đôi
Beta 1465, chưa test! Đã ốp SSU 1344 thì bỏ qua SSU! Ốp lỗi thì có thể thử ốp thêm Windows11.0-KB5012170.cab (secure boot - không khuyến khích vì có thể gây lỗi)! Enablement Package Windows11.0-KB5023595-X64.cab (hoặc Windows11.0-KB5023595-x64-baseless-full_psfx.esd nếu lỗi - chưa test)
SSU&LCU
@Hoang Duch2 chưa chắc là do bác ốp thêm gói KB5012170 mà là do LCU khác (đã có người test trên)
 

vietanh77

Rìu Bạc Đôi
Trích dẫn lại giải thích của bạn @dungltcd nhé (có cập nhật, chỉnh sửa thêm 1 chút):
===
* Có 1 sự khác biệt giữa Windows 10 và Windows 11:
Windows 11 bản S ko update Online được, do Mic ko phát hành.
Windows 10 bản S update Online bình thường, do Mic có phát hành.

Windows 11 G nạp, chuyển SKU thành bất kỳ bản nào => cũng vẫn update online, vì cấu trúc Editions (CompositionID) của nó vẫn là G
Windows 11 S nạp chuyển SKU thành bất kỳ bản nào => cũng không thể update online, phải customized LCU, vì cấu trúc edition (CompositionID) của nó vẫn là bản S.

* Vì sao bản S (Windows 11) không thể update online ??
Vì Microsoft ! MS họ đâu có phát hành bản Windows 11 Enterprise LTSC, nên các gói LCU họ đã không config để cho nó cài được cho bản Enterprise S.
LTSC 3 năm mới phát hành 1 bản đúng không !

* Nạp, chuyển SKU
Nạp SKU chưa bao giờ chuyển đổi Edition (CompositionID) thực sự ! nó là fake edition, nó chỉ là chuyển đổi Licenses Certificate và một phần ProductPolicy. Những tính năng nào phụ thuộc vào Policy mới chuyển đổi theo (VD: Defender Antivir).

PS: Ở topic này khi nói bản S có nghĩa là cả EnterpriseSIoT EnterpriseS, 2 bản này giống nhau, cùng cấu trúc Edition (CompositionID), chỉ khác License.
===

CompositionIDEditionID khác nhau như thế nào thì mình đã giải thích ở post #6819
 
Sửa lần cuối:

gubrak

Rìu Vàng
đã đến lúc cập nhật lên Build 22624.1465

Windows 11 Insider Preview 10.0.22624.1465 (ni_release) amd64

Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22621.1465 and 22624.1465

Windows 11 22h2 Update: KBxxxxxxx
Windows11.0-KB5012170-x64_PSFX_DBX.cab
Windows11.0-KB5019178-x64_PSFX_MMIO_1341.1.1.cab
Windows11.0-KB5022497-x64-NDP481_CU_9139.2.cab
Windows11.0-KB5023360-x64_DU_Sources_1341.cab
Windows11.0-KB5023527-x64_DU_SafeOS_1340.1.0.cab
22621.1.22h2_W11_ni_release_enterpriseG_client_x64_en-us update to 22624.1465

============================================================
Running W10UI v10.25
============================================================

============================================================
Copying DVD Drive contents to work directory...
============================================================

============================================================
Removing temporary extracted files...
============================================================


============================================================
Extracting files from update cabinets (.cab)...
*** This will require some disk space, please be patient ***
============================================================

1/10: Defender-dism-x64_1.383.1864.0.cab
2/10: Windows11.0-KB5012170-x64_PSFX_DBX.cab [SecureBoot]
3/10: Windows11.0-KB5019178-x64_PSFX_MMIO_1341.1.1.cab
4/10: Windows11.0-KB5022497-x64-NDP481_CU_9139.2.cab [NetFx]
5/10: Windows11.0-KB5022948-x64.cab [SSU]
6/10: Windows11.0-KB5023360-x64.cab [Setup DU]
7/10: Windows11.0-KB5023360-x64_DU_Sources_1341.cab [Setup DU]
8/10: Windows11.0-KB5023527-x64_DU_SafeOS_1340.1.0.cab [SafeOS DU]
9/10: Windows11.0-KB5023595-x64_EP_22624.cab [Enablement]
10/10: Windows11.0-KB5023775-x64.cab [LCU]

============================================================
Mounting sources\install.wim - index 1/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Checking Updates...
============================================================

============================================================
Installing servicing stack update...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_ServicingStack_1344~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1344.1.2
[==========================100.0%==========================]
The changes due to package Package_for_ServicingStack_1344 requires the current servicing session to be reloaded.
All the packages will be processed again.
The operation completed successfully.

============================================================
Installing updates...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_KB5012170~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.372.1.1
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 3 - Adding package Package_for_KB5019178~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1341.1.1
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 3 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 3 of 3 - Adding package Package_for_KB5023595~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1390.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Resetting OS image base...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[=== 6.2% ]
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding Defender update...
============================================================


============================================================
Adding .NET Framework 3.5 feature...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Reinstalling cumulative update(s)...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Processing 1 of 2 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 2 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Updating winre.wim ...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_ServicingStack_1344~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1344.1.2
[==========================100.0%==========================]
The changes due to package Package_for_ServicingStack_1344 requires the current servicing session to be reloaded.
All the packages will be processed again.
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_KB5023527~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1340.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

[================ 28.2% ]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image File : C:\W10UI_10.25\winre.wim
Image Index : 1
Saving image
[==========================100.0%==========================]
Unmounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Exporting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding updated winre.wim ...
============================================================

1 file(s) copied.

============================================================
Unmounting sources\install.wim - index 1/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image File : C:\W10UI_10.25\DVD10UI\sources\install.wim
Image Index : 1
Saving image
[==========================100.0%==========================]
Unmounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Mounting sources\install.wim - index 2/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Checking Updates...
============================================================

============================================================
Installing servicing stack update...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_ServicingStack_1344~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1344.1.2
[==========================100.0%==========================]
The changes due to package Package_for_ServicingStack_1344 requires the current servicing session to be reloaded.
All the packages will be processed again.
The operation completed successfully.

============================================================
Installing updates...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_KB5012170~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.372.1.1
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 3 - Adding package Package_for_KB5019178~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1341.1.1
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 3 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 3 of 3 - Adding package Package_for_KB5023595~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1390.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Resetting OS image base...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[=== 5.2% ]
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding Defender update...
============================================================


============================================================
Adding .NET Framework 3.5 feature...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Reinstalling cumulative update(s)...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Processing 1 of 2 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 2 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding updated winre.wim ...
============================================================

1 file(s) copied.

============================================================
Unmounting sources\install.wim - index 2/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image File : C:\W10UI_10.25\DVD10UI\sources\install.wim
Image Index : 2
Saving image
[==========================100.0%==========================]
Unmounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Mounting sources\install.wim - index 3/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Checking Updates...
============================================================

============================================================
Installing servicing stack update...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_ServicingStack_1344~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1344.1.2
[==========================100.0%==========================]
The changes due to package Package_for_ServicingStack_1344 requires the current servicing session to be reloaded.
All the packages will be processed again.
The operation completed successfully.

============================================================
Installing updates...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_KB5012170~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.372.1.1
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 3 - Adding package Package_for_KB5019178~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1341.1.1
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 3 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 3 of 3 - Adding package Package_for_KB5023595~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1390.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Resetting OS image base...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[=== 6.0% ]
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding Defender update...
============================================================


============================================================
Adding .NET Framework 3.5 feature...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Reinstalling cumulative update(s)...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Processing 1 of 2 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 2 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding updated winre.wim ...
============================================================

1 file(s) copied.

============================================================
Unmounting sources\install.wim - index 3/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image File : C:\W10UI_10.25\DVD10UI\sources\install.wim
Image Index : 3
Saving image
[==========================100.0%==========================]
Unmounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Mounting sources\install.wim - index 4/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Checking Updates...
============================================================

============================================================
Installing servicing stack update...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_ServicingStack_1344~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1344.1.2
[==========================100.0%==========================]
The changes due to package Package_for_ServicingStack_1344 requires the current servicing session to be reloaded.
All the packages will be processed again.
The operation completed successfully.

============================================================
Installing updates...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_KB5012170~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.372.1.1
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 3 - Adding package Package_for_KB5019178~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1341.1.1
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 3 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 3 of 3 - Adding package Package_for_KB5023595~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1390.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Resetting OS image base...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[=== 6.6% ]
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding Defender update...
============================================================


============================================================
Adding .NET Framework 3.5 feature...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Reinstalling cumulative update(s)...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22624.1465

Processing 1 of 2 - Adding package Package_for_DotNetRollup_481~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9139.2
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 2 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding updated winre.wim ...
============================================================

1 file(s) copied.

============================================================
Unmounting sources\install.wim - index 4/4
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image File : C:\W10UI_10.25\DVD10UI\sources\install.wim
Image Index : 4
Saving image
[==========================100.0%==========================]
Unmounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Rebuilding sources\install.wim ...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Exporting image
[==========================100.0%==========================]
Exporting image
[==========================100.0%==========================]
Exporting image
[==========================100.0%==========================]
Exporting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Mounting sources\boot.wim - index 1/2
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Checking Updates...
============================================================

============================================================
Installing servicing stack update...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_ServicingStack_1344~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1344.1.2
[==========================100.0%==========================]
The changes due to package Package_for_ServicingStack_1344 requires the current servicing session to be reloaded.
All the packages will be processed again.
The operation completed successfully.

============================================================
Installing updates...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 2 - Adding package Package_for_KB5019178~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1341.1.1
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 2 - Adding package Package_for_KB5023595~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1390.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Resetting WinPE image base...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1465

[==================== 34.7% ]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1465

[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Unmounting sources\boot.wim - index 1/2
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image File : C:\W10UI_10.25\DVD10UI\sources\boot.wim
Image Index : 1
Saving image
[==========================100.0%==========================]
Unmounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Mounting sources\boot.wim - index 2/2
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Checking Updates...
============================================================

============================================================
Installing servicing stack update...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_ServicingStack_1344~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1344.1.2
[==========================100.0%==========================]
The changes due to package Package_for_ServicingStack_1344 requires the current servicing session to be reloaded.
All the packages will be processed again.
The operation completed successfully.

============================================================
Installing updates...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 2 - Adding package Package_for_KB5019178~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1341.1.1
[==========================100.0%==========================]
Processing 2 of 2 - Adding package Package_for_KB5023595~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1390.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~22621.1465.1.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Resetting WinPE image base...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1465

[=================== 33.8% ]
The operation completed successfully.

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image Version: 10.0.22621.1465

[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Unmounting sources\boot.wim - index 2/2
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Image File : C:\W10UI_10.25\DVD10UI\sources\boot.wim
Image Index : 2
Saving image
[==========================100.0%==========================]
Unmounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Rebuilding sources\boot.wim ...
============================================================

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.22621.1

Exporting image
[==========================100.0%==========================]
Exporting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

============================================================
Adding setup dynamic update(s)...
============================================================

Windows11.0-KB5023360-x64.cab
Windows11.0-KB5023360-x64_DU_Sources_1341.cab

============================================================
Removing temporary extracted files...
============================================================


============================================================
Creating updated ISO file...
============================================================

ISO Location:
"C:\W10UI_10.25"
100% 5011MB 22624.1465.230306-1204.NI_RELEASE_SVC_BETAFLT_PROD1_CLIENT_X64FRE_EN-US.iso

============================================================
Finished
============================================================


Press 9 to exit.
 


Top