Nhờ tư vấn - Về active Kaspersky Security Cloud bản free | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Về active Kaspersky Security Cloud bản free

thaolegend

Rìu Sắt
mọi người cho hỏi về việc active cái phần mềm trên của kas với
mình muốn tải bản kas free mà search trên web kaspersky.com.vn thì k thấy có
Mã:
https://www.kaspersky.com.vn/free-trials
search qua web kaspersky.com thì nó trỏ mình tới cái phần mềm này
Mã:
https://www.kaspersky.com/free-cloud-antivirus

trong quá trình tải thì cũng chọn server sea này kia tới lúc nhập acc vào active thì lại báo k nằm trong region hổ trợ
2020-08-07 09_32_59-Dark Instagram by -censor- _ Userstyles.org and 3 more pages - Personal - Micros...png

chọ hỏi giờ có cách nào để chuyển về bản free mà k phải gỡ cài đặt k hoặc là fake ip sang nước nào để có thể active dc cái này


thanks
 

quocphongtv

Búa Gỗ
Các bạn cho tôi hỏi sau khi KAS hết hạn và không cho kích hoạt bằng code nữa, tôi gỡ ra và cài Kaspersky Security Cloud vào thì chỉ cho dùng 30 ngày chứ không phải 365 ngày như bản free?
2020ddfa1ca9-95a6-4e38-afd7-4e0102670deb.jpg
 


Top