Chia sẻ - Tool reset trial 30 ngày Beyond Compare (Tool cây nhà lá vườn) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Tool reset trial 30 ngày Beyond Compare (Tool cây nhà lá vườn)

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
Chắc trên VN-Z thì hẳn có nhiều bạn biết tới Phần mềm Beyond Compare dùng để so sánh file, thư mục.

1585810711866.png

Nếu khi cài đặt mà chọn dùng thử full tính năng thì các bạn sẽ có thời hạn dùng thử là 30 ngày kể từ ngày cài đặt.
Hết 30 ngày thì sẽ phải abcxyz để tiếp tục sử dụng full tính năng.
Thay vì phải dùng thuốc thì các bạn có thể sử dụng phần mềm sau do mình tự làm để reset trial nhé ( yêu cầu máy tính có cài sẵn .net framework )

Sử dụng được với Beyond Compare 3 và 4 nhé :D

Giao diện :
1585810628019.png

- Nhấn Reset để tiếp tục sử dụng trial full tính năng 30 ngày
- Nhấn ESC để thoát

Link trial reset (áp dụng được với Beyond Compare v3, v4) :

 

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
lên bản mới nhất đi bạn :D

1585816656044.png
 


Bài Viết Mới

Top