【Tính năng mới】Tổng hợp tính năng mới trong tháng 3 năm 2023 của BigSeller | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

【Tính năng mới】Tổng hợp tính năng mới trong tháng 3 năm 2023 của BigSeller【Sản phẩm】🔥 🔥

1, BigSeller tích hợp ChatGPT, tạo tên sản phẩm và mô tả sản phẩm thông minh, tính năng này hỗ trợ 3 sàn Shopee, Lazada và Tiktok shop.

2, Hỗ trợ Sao chép sản phẩm Tiktok shop người khác về shop của mình.

3, Hỗ trợ Chỉnh sửa hàng loạt Bảng quy đổi kích cỡ của Tiktok shop ở hộp nháp.

4, Hỗ trợ Cài đặt Giá khuyến mãi trong Cài đặt import sao chép của Lazada.


【Đơn hàng】🔥 🔥

1, Hỗ trợ Thay đổi mối quan hệ ghép nối của SKU ở mô-đun Đơn hàng.

2, Hỗ trợ tính năng mới Chọn tiền tệ khi nhập Đơn hàng thủ công.

3, Hỗ trợ tính năng mới Quét nhập kho các đơn hàng Trả hàng & Hoàn tiền.

4, Các đơn vị vận chuyển TikTok-VN-Viettel Post VTP, TikTok-VN-BEST Express, Shopee-ID-Agen Shopee, Akulaku-ID-JNT Cargo và Shopee-MY-J&T- Cargo hỗ trợ Tùy chỉnh Phiếu giao hàng.

5, Sau khi cấp quyền gian hàng thành công sẽ hiển thị bảng tiến độ đồng bộ đơn hàng ở góc phải giao diện Đơn hàng , ngoài ra BigSeller còn hỗ trợ hiển thị dữ liệu gian hàng đang đồng bộ và đồng bộ bất thường.


【Tồn kho】🔥 🔥

1, Hỗ trợ tính năng mới Đẩy đơn hàng hoàn sang kho hàng bên thứ 3 để nhập kho.

2, Tính năng Giao hàng Wave hỗ trợ tính năng mới Nhặt hàng bằng thiết bị PDA.

3, Hỗ trợ tính năng Chỉnh sửa tồn kho khả dụng trên trang Danh sách tồn kho.


【Marketing】🔥 🔥

1, Hỗ trợ tính năng mới Khung ảnh tiếp thị Tiktok shop trên BigSeller.

2, Hỗ trợ tính năng mới Quản lý Phát trực tiếp Facebook trên BigSeller.


【Báo cáo】🔥 🔥

1, Hỗ trợ tính năng mới Đối soát Tiktok shop trên BigSeller.


【APP】🔥 🔥

1, BigSeller App hỗ trợ bản IOS.

2, BigSeller App hỗ trợ tíng năng Chuẩn bị hàng và tính năng Kiểm hàng trên Điện thoại


【Khác】🔥 🔥

1, Hỗ trợ tính năng mới Kết nối Nhà cung cấp dịch vụ Kho hàng bên thứ 3 - JingShang và Wancang.

2, Hỗ trợ Cài đặt phân quyền "Kết nối gian hàng" cho Tài khoản phụ.

3, Hỗ trợ cài đặt thời gian lấy hàng là Không tự động chọn thời gian lấy hàng.BigSeller đang chờ bạn dùng thử!
 


Top