【Tính năng mới】Tổng hợp tính năng mới trong 2 tuần đầu tháng 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

【Tính năng mới】Tổng hợp tính năng mới trong 2 tuần đầu tháng 2

【Sản phẩm】
1, Hỗ trợ Tùy chỉnh mục hiển thị của mô đun sản phẩm.

【Đơn hàng】
1, Đơn hàng thủ công hỗ trợ thêm thông tin Phí vận chuyển do người bán trả.
2, BigSeller đã tắt tính năng chỉnh sửa vận chuyển cho các đơn hàng được chỉ định vận chuyển.
3, Hỗ trợ Tính năng mới In Đơn đặt hàng, khi đơn đặt hàng ở trạng thái Đang vận tải và Nhận hàng một phần.
4, Tính năng Quản lý trả hàng của BigSeller đã tích hợp 3 nền tàng Shopee, Lazada và Tiktok tại 1 lối vào, tiện cho các bạn quản lý chung các đơn hàng hoàn trả đến từ nền tàng khác nhau.
5, Tính năng Tùy chỉnh Phiếu giao hàng hỗ trợ hiểu thị Ghi chú CSKH và thêm Ảnh tùy chỉnh.

【Khác】
1, Hỗ trợ tính năng mới Kết nối Nhà cung cấp dịch vụ Kho hàng bên thứ 3 - YHGloble.
2, Hỗ trợ tính năng mới Hẹn lịch đào tạo. Khi bạn cần hỗ trợ Đào tạo cho nhân viên công ty để sử dụng BigSeller hoặc muốn Đào tạo 1v1, tính năng Hẹn đào tạo được miễn phí hoàn toàn nhé.
3, Cập nhật bản mới của BigSeller APP, sau khi cập nhật, tải khoản phụ BigSeller không có quyền để xử lý các đơn hàng ở trạng thái Chờ xử lý, nhưng vẫn có quyền xem đơn hàng ở trạng thái Chờ xử lý.
4, BigSeller App hỗ trợ xem trước chi tiết bưu kiện trước khi gửi hàng.

BigSeller đang chờ bạn dùng thử!🥰
 


Top