💥【Tính năng mới】Hỗ trợ tính năng mới Thay đổi mối quan hệ ghép nối của SKU ở mô-đun Đơn hàng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

💥【Tính năng mới】Hỗ trợ tính năng mới Thay đổi mối quan hệ ghép nối của SKU ở mô-đun Đơn hàng

Các bạn ơi, BigSeller có thể hỗ trợ tính năng mới Thay đổi mối quan hệ ghép nối của SKU ở mô-đun Đơn hàng rồi nhé!
Khi gặp tình hình quá bán, chủ shop đã trao đổi với khách thay thế gửi bằng hàng khác, bạn sẽ có thể sử dụng tính năng Thay đổi mối quan hệ ghép nối của SK để thực hiện. Các bạn nhanh đăng nhập vào BigSeller trải nghiệm thử nhé!


👉
Lối vào: Đơn hàng > Chờ xử lý > Thao tác hàng hoạt > Thay đổi mối quan hệ ghép nối của SKU
 


Bài Viết Mới

Top