😍Bạn đã kết nối Fanpage Facebook với BigSeller để hệ thống tự động chốt đơn cho bạn chưa? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

😍Bạn đã kết nối Fanpage Facebook với BigSeller để hệ thống tự động chốt đơn cho bạn chưa?

😍
Bạn đã kết nối Fanpage Facebook với BigSeller để hệ thống tự động chốt đơn cho bạn chưa?


😲
Bạn có biết BigSeller ngoài chốt đơn tự động khi livestream bán hàng còn chốt đơn tự động qua comment ở bài đăng bán hàng hoặc video record buổi livestream của bạn không?

Bạn có biết ngoài việc chốt đơn tự động ra, BigSeller còn có thể gửi tin nhắn tự động mà bạn đã soạn trước cho khách hàng khi họ muốn đặt hàng không?
😲

Nếu bạn chưa biết những điều đó, hãy vào BigSeller để khám phá nhanh nhé!
🌹
🌹
🌹
 


Top