【Tính năng mới】Hỗ trợ tính năng mới Thống kê hàng hóa hết hàng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

【Tính năng mới】Hỗ trợ tính năng mới Thống kê hàng hóa hết hàng

Các bạn ơi, ở Mục Hết hàng của BigSeller đã có thể hỗ trợ tính năng mới Thống kê hàng hóa hết hàng rồi nhé. Ở mô-đun Đơn hàng > Chờ xử lý > Hết hàng, bạn bấm vào nút Thống kê hàng hóa hết hàng, có thể kiểm tra nhanh chóng tình hình cụ thể của kho hết hàng và số lượng hàng hóa hết hàng. Các bạn nhanh đăng nhập vào BigSeller để tìm hiểu thêm nhé!

Lưu ý: Vì số hàng hóa hết hàng thay đổi lớn, nên khi sử dụng tính năng Thống kê hàng hóa hết hàng, bạn cần bấm thủ công nút "tính toán" để cập nhật dữ liệu hàng hóa hết hàng mới nhất nhé.BigSeller đang chờ bạn dùng thử!
 


Top