tính năng Đơn hàng bán lẻ POS của BigSeller | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tính năng Đơn hàng bán lẻ POS của BigSeller

Bạn đã dùng tính năng Đơn hàng bán lẻ POS của BigSeller để nhập nhanh đơn hàng đồng thời quản lý đồng bộ tồn kho, tính toán lợi nhuận khi kinh doanh với mô hình gian hàng online Thương mại điện tử kết hợp bán lẻ offline chưa?
Nếu chưa thì hãy dùng tính năng Đơn hàng bán lẻ POS của BigSeller nhé!

Lưu ý: Sau khi đặt giá bán lẻ POS cho SKU hàng hóa, khi tạo đơn hàng bán lẻ POS, đơn giá sẽ tự động lấy giá đã đặt, nếu không đặt trước giá bán, đơn giá sẽ trống khi tạo đơn.
 


Top