Nhờ tư vấn - Thiết lập mạng nội bộ Kaspersky? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Thiết lập mạng nội bộ Kaspersky?

tg2095

Gà con
Xin chào Anh/chị và các bạn
Mình hiện đang sử dụng Kaspersky Antivirus 2020
Máy mình share máy in nhưng các máy con trong mạng không kết nối được.
Mình tìm chỉnh phần mạng sang nội bộ hoặc tin tưởng trong bản KAV mà không thấy.
Mong được Anh/ chị và các bạn hướng dẫn hộ với ạ.
Xin cảm ơn!
 

quadensatgai

Rìu Sắt
Cái này đâu liên quan đến KAS đâu, bạn kiểm tra xem các máy có chung lớp mạng không, ping ip trực tiếp xem sao?
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Xin chào Anh/chị và các bạn
Mình hiện đang sử dụng Kaspersky Antivirus 2020
Máy mình share máy in nhưng các máy con trong mạng không kết nối được.
Mình tìm chỉnh phần mạng sang nội bộ hoặc tin tưởng trong bản KAV mà không thấy.
Mong được Anh/ chị và các bạn hướng dẫn hộ với ạ.
Xin cảm ơn!
Bạn vào Tường Lửa -> Mạng sẽ thấy mục mà bạn cần
Screenshot_6.jpg
 


Top