Tạo file trả lời tự động? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tạo file trả lời tự động?

LeTony

Búa Gỗ Đôi
Chào mọi người
Chuyện là em muốn nhờ mọi người hướng dẫn em tạo file trả lời tự động để nhét vào file iso cho nó tự cài (kiểu mình chọn phân vùng cài xong thì còn lại sẽ được tự động) mọi người giúp em tạo file trả lời cho win 7 ultimate bằng win aik với ạ
Hoặc ai có file trả lời tự động cho win 7 ultimate thì cho em xin với
 

Đông Phương

Rìu Chiến Bạc Chấm
Gửi bạn, copy tạo thành file AutoUnattend.xml rồi copy vào thư mục gốc sau khi tạo bộ cài win
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> </unattend>
 

GloryVNz

Rìu Sắt Đôi
Xài thế nào vậy sếp
Em không muốn nó tự chọn phân vùng cài
Bạn lấy code của bác @Đông Phương , bỏ đoạn code liên quan đến <CreatePartitions> là ok.
Mình cũng đang nghiên cứu việc tự động hóa cài đặt Windows và tích hợp phần mềm/dữ liệu vào bộ cài và dự kiến hoàn thành trong nay mai nếu các bài lab đem lại kết quả tốt.
 

Modelo

Rìu Chiến
Bạn lấy code của bác @Đông Phương , bỏ đoạn code liên quan đến <CreatePartitions> là ok.
Mình cũng đang nghiên cứu việc tự động hóa cài đặt Windows và tích hợp phần mềm/dữ liệu vào bộ cài và dự kiến hoàn thành trong nay mai nếu các bài lab đem lại kết quả tốt.
Khi nào bạn nghiên cứu và hoàn thành xong thì nhớ cho anh em diễn đàn thử để học hỏi kinh nghiệm
 

secpol

Rìu Chiến Bạc
Chào mọi người
Chuyện là em muốn nhờ mọi người hướng dẫn em tạo file trả lời tự động để nhét vào file iso cho nó tự cài (kiểu mình chọn phân vùng cài xong thì còn lại sẽ được tự động) mọi người giúp em tạo file trả lời cho win 7 ultimate bằng win aik với ạ
Hoặc ai có file trả lời tự động cho win 7 ultimate thì cho em xin với
Hướng dẫn cho bạn ở Bonus2: https://vn-z.vn/threads/rebuild-lai-bo-cai-windows-7-8-10.19039/

và còn rất nhiều tip ở trong phần bình luận.
 

LeTony

Búa Gỗ Đôi
Gửi bạn, copy tạo thành file AutoUnattend.xml rồi copy vào thư mục gốc sau khi tạo bộ cài win
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> </unattend>
sếp bỏ giúp em phần chọn phân vùng cài với ạ
 

LeTony

Búa Gỗ Đôi
Gửi bạn, copy tạo thành file AutoUnattend.xml rồi copy vào thư mục gốc sau khi tạo bộ cài win
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> </unattend> [/ICOD [/QUOTE]

Gửi bạn, copy tạo thành file AutoUnattend.xml rồi copy vào thư mục gốc sau khi tạo bộ cài win
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>en-US</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <SystemLocale>en-US</SystemLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Diagnostics> <OptIn>false</OptIn> </Diagnostics> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Type>Primary</Type> <Size>100</Size> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>System Reserved</Label> <Order>1</Order> <Active>true</Active> <PartitionID>1</PartitionID> <TypeID>0x27</TypeID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Letter>C</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Admin</FullName> <Organization>Windows User</Organization> </UserData> <EnableFirewall>true</EnableFirewall> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="generalize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipRearm>1</SkipRearm> </component> </settings> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ComputerName>Admin-PC</ComputerName> <ProductKey>FHY4Q-VB63H-XK8VD-9Y68P-RFQ43</ProductKey> <TimeZone>SE Asia Standard Time</TimeZone> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <InputLocale>1033:00000409</InputLocale> <UILanguage>en-US</UILanguage> <UserLocale>en-US</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <RegisteredOwner>Admin</RegisteredOwner> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <NetworkLocation>Home</NetworkLocation> <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE> <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> </OOBE> <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> <FirstLogonCommands> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <Order>1</Order> <Description>Disable Auto Updates</Description> <CommandLine>reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Description>Control Panel View</Description> <Order>2</Order> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine> <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>3</Order> <Description>Control Panel Icon Size</Description> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine> </SynchronousCommand> <SynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput> <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Admin" set PasswordExpires=false</CommandLine> <Description>Password Never Expires</Description> </SynchronousCommand> </FirstLogonCommands> <AutoLogon> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Admin</Username> </AutoLogon> <UserAccounts> <LocalAccounts> <LocalAccount wcm:action="add"> <Password> <Value></Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Description></Description> <DisplayName>Admin</DisplayName> <Group>Administrators</Group> <Name>Admin</Name> </LocalAccount> </LocalAccounts> </UserAccounts> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> <settings pass="offlineServicing"> <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <EnableLUA>false</EnableLUA> </component> </settings> </unattend>
cái này không chạy được sếp ạ
 


Top