Thế giới động vật - Nhìn từ trên không của 64.000 con rùa xanh đang bị đe dọa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thế giới động vật Nhìn từ trên không của 64.000 con rùa xanh đang bị đe dọa

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

Một nghiên cứu về khu vực sinh sản hàng loạt của rùa xanh đang bị đe dọa ở Đảo Rain, rạn san hô Great Barrier của Úc.

Dân số 64.000 người đã được xác nhận, gần gấp đôi số lượng cá nhân dự kiến.

Những con rùa xanh nhìn từ bầu trời là không thể tin được.

Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt bởi dịch giả Google, xin lỗi về những sai lầm

Nguồn
 


Bài Viết Mới

Top