Thế giới động vật - Đừng làm phiền những động vật tuyệt vời và vô hại | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thế giới động vật Đừng làm phiền những động vật tuyệt vời và vô hại

baongocdc

Rìu Vàng
Loài động vật nào cũng là một sự tuyệt vời của tạo hóa, còn vô hai hay không thì phải thời gian chứng minh ah nha.:)
 

Greght

Búa Gỗ Đôi
chó nhà bình thường làm gì nó cũng chịu. Nhưng mỗi lần nó đang ăn. Xua cái tay qua là nó táp ... {baffle}
 


Top