Một cậu bé bán đồ lưu niệm Campuchia nói được 12 thứ tiếng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Một cậu bé bán đồ lưu niệm Campuchia nói được 12 thứ tiếng

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

Tucci Salik-kun bán đồ lưu niệm như nam châm, bưu thiếp và còi cho khách du lịch đến thăm đền Wat Wat, Campuchia.

Anh ta có thể sử dụng 12 ngôn ngữ mà anh ta tự học, đếm tới 10 số bằng 16 ngôn ngữ và hát các bài hát bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.


dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt bởi dịch giả google, xin lỗi vì những sai lầm ;)
Nguồn
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
Đó là một tài năng cần được khai phá.
Lúc trước tôi có đọc trên các trang báo điện tử về cậu bé trên.

@pepePE : Bài dịch này rất tốt ?
 

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Đó là một tài năng cần được khai phá.
Lúc trước tôi có đọc trên các trang báo điện tử về cậu bé trên.

@pepePE : Bài dịch này rất tốt ?
cảm ơn bạn rất nhiều, tôi đã làm hết sức mình (tôi thậm chí còn thay đổi một số từ mà google không dịch tốt sang tiếng Việt) để không có lỗi dịch
 


Top