𝐌𝐮̀𝐚 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐢𝐦 𝐗𝐚̀ 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐚́𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

𝐌𝐮̀𝐚 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐢𝐦 𝐗𝐚̀ 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐚́𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡

malemkhoang

Rìu Chiến
🌃🌑🌓🌕🌗Happy Halloween🌗🌕🌓🌑🌃
🎃👻🦇♄ꍏρρ⚧ ♄ꍏ↳↳⊙ω€€♫🦇👻🎃
👽☠️💀んムアアリ んムレレの山乇乇刀💀☠️👽
halloween-1.jpg

Đây là phim truyền hình, không xứng nằm trong Chủ đề "Điện ảnh"

Đ𝕚 𝕝𝕖̂̃ 𝕙𝕠̣̂𝕚 ♓🅰👢👢⚽🔱🎗🎗🎵 𝕥𝕙𝕚̀ 𝕧𝕒́𝕔 𝕥𝕙𝕒́𝕟𝕙 𝕘𝕚𝕒́ 𝕝𝕖̂𝕟 đ𝕠̂̀𝕚, đ𝕦̛̀𝕟𝕘 đ𝕚 𝕩𝕦𝕠̂́𝕟𝕘 𝕧𝕦̛̣𝕔, 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕔𝕠́ 𝕧𝕦̛̣𝕔 𝕔𝕦̃𝕟𝕘 𝕟𝕘𝕒̃ 丂爪ㄥ 丨ㄒ卂乇山ㄖ几 𝕕𝕦̛𝕠̛́𝕚 𝕔𝕙𝕒̂𝕟 𝕕𝕠̂́𝕔 𝕔𝕙𝕖̂́𝕥 𝕔𝕒̉ đ𝕒́𝕞

5-7887.jpg

Đ𝔞̂𝔶 𝔩𝔞̀ 𝔟𝔬̣̂ 𝔭𝔥𝔦𝔪 𝔱𝔯𝔲𝔶𝔢̂̀𝔫 𝔥𝔦̀𝔫𝔥 𝔱𝔥𝔲𝔬̣̂𝔠 𝔱𝔥𝔢̂̉ 𝔩𝔬𝔞̣𝔦 𝔨𝔶̀ 𝔟𝔦́ đ𝔞𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔞̣̂𝔫 đ𝔲̛𝔬̛̣𝔠 𝔰𝔲̛̣ 𝔠𝔥𝔲́ 𝔶́ 𝔠𝔲̉𝔞 đ𝔬̂𝔫𝔤 đ𝔞̉𝔬 𝔨𝔥𝔞́𝔫 𝔤𝔦𝔞̉ 𝔨𝔥𝔦 𝔭𝔥𝔞́𝔱 𝔰𝔬́𝔫𝔤 𝔱𝔯𝔢̂𝔫 𝔗𝔬𝔡𝔞𝔶𝔗𝔙. 𝔛𝔞̀ 𝔫𝔲̛̃ 𝔱𝔞́𝔦 𝔰𝔦𝔫𝔥𝔩𝔞̀ 𝔪𝔲̀𝔞 𝔱𝔥𝔲̛́ Տ 𝔠𝔲̉𝔞 𝔠𝔥𝔲𝔬̂̃𝔦 𝔭𝔥𝔦𝔪 𝔟𝔬𝔪 𝔱𝔞̂́𝔫 𝔅𝔬𝔩𝔩𝔶𝔴𝔬𝔬𝔡 𝔑𝔞𝔞𝔤𝔦𝔫 𝔩𝔞̀𝔪 𝔪𝔲̛𝔞 𝔩𝔞̀𝔪 𝔤𝔦𝔬́ 𝔪𝔞̀𝔫 𝔞̉𝔫𝔥 𝔫𝔥𝔬̉ 𝔰𝔲𝔬̂́𝔱 𝔱𝔥𝔬̛̀𝔦 𝔤𝔦𝔞𝔫 𝔡𝔞̀𝔦. ℭ𝔞̂𝔲 𝔠𝔥𝔲𝔶𝔢̣̂𝔫 𝔵𝔬𝔞𝔶 𝔮𝔲𝔞𝔫𝔥 𝔠𝔲𝔬̣̂𝔠 𝔠𝔥𝔦𝔢̂́𝔫 𝔤𝔦𝔲̛̃𝔞 𝔱𝔬̣̂𝔠 𝔑𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦 𝔯𝔞̆́𝔫 𝔳𝔞̀ 𝔱𝔬̣̂𝔠 Đ𝔞̣𝔦 𝔟𝔞̀𝔫𝔤. ℭ𝔞̉ 𝔥𝔞𝔦 𝔱𝔬̣̂𝔠 đ𝔢̂̀𝔲 𝔠𝔬́ 𝔨𝔥𝔞̉ 𝔫𝔞̆𝔫𝔤 𝔟𝔦𝔢̂́𝔫 𝔡𝔞̣𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔫𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦 𝔳𝔞̀ 𝔟𝔦̣ 𝔯𝔞̀𝔫𝔤 𝔟𝔲𝔬̣̂𝔠 𝔟𝔬̛̉𝔦 𝔳𝔦𝔢̂𝔫 𝔫𝔤𝔬̣𝔠 ℜ𝔞̆́𝔫 𝔠𝔲̉𝔞 𝔱𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔖𝔥𝔦𝔳𝔞.​
xa-nu-tai-sinh-5521.jpg

Бѳ̣̂ pнїѫ ѫапg đё̂́п пнц̛̃пg pна̂п đѳа̣п бїё̂́п нї̀пн đа̂̀ч ѫа̃п пна̃п, đѳ̣̂c đа́ѳ кнї пна̀ $а̉п жца̂́т ѫа̣пн тач ц̛́пg дц̣пg cѳ̂пg пgнё̣̂ ѴFЖ (Ѵї$цаг Єffёcт) ѵа̀ѳ фца́ тяї̀пн га̀ѫ pнїѫ. Pна̂̀п кї̣cн ба̉п đц̛ѳ̛̣c тяац cнцѳ̂́т кч̃ гц̛ѳ̛̃пg, тяапg pнц̣c đё̣p ѫӑ́т, бѳ̂́ї cа̉пн нѳа̀пн тяа́пg ѵа̀ тнц нц́т тё̂п тцѳ̂̉ї на̀пg đа̂̀ц ѫа̀п а̉пн А̂́п Đѳ̣̂ тнаѫ gїа, нц̛́а нё̣п pнїѫ $ё̃ та̣ѳ пё̂п gїа̂ч pнц́т тнц̛ѳ̛̉пg тнц̛́c pнїѫ đа̂̀ч гч кч̀, на̂́p да̂̃п. Жа̀ пц̛̃ та́ї $їпн đапg đц̛ѳ̛̣c pна́т $ѳ́пg гц́c 21 gїѳ̛̀ тц̛̀ тнц̛́ наї đё̂́п тнц̛́ $а́ц на̀пg тца̂̀п тяё̂п TѳдачTѴ.​
4-9488.jpg
 
Sửa lần cuối:

malemkhoang

Rìu Chiến
̴𝔇𝔦 𝔩𝔢̂̃ 𝔥𝔬̣̂𝔦 ♓🅰👢👢⚽🔱🎗🎗🎵 𝔱𝔥𝔦̀ 𝔳𝔞́𝔠 𝔱𝔥𝔞́𝔫𝔥 𝔤𝔦𝔞́ 𝔩𝔢̂𝔫 ͞𝔡𝔬̂̀𝔦, ͞𝔡𝔲̛̀𝔫𝔤 ͞𝔡𝔦 𝔵𝔲𝔬̂́𝔫𝔤 𝔳𝔲̛̣𝔠, 𝔨𝔥𝔬̂𝔫𝔤 𝔠𝔬́ 𝔳𝔲̛̣𝔠 𝔠𝔲̃𝔫𝔤 𝔫𝔤𝔞̃ ᔕᗰᒪ ℑ𝔱𝔞𝔢𝔴𝔬𝔫 𝔠𝔥𝔢̂́𝔱 𝔠𝔞̉ ͞𝔡𝔞́𝔪​
 

malemkhoang

Rìu Chiến
@gift4you
вα̣и ρнα̉ι тяσ̂̀иg ¢α̂у ¢нυσ̂́ι кὶα...
 

hieuly

Rìu Sắt Đôi
Font chữ này mục đích kích thích tư duy và tăng cường suy luận. Sau 1 lúc căng mắt ra thì mình cũng đọc được gần hết.
 

malemkhoang

Rìu Chiến
тσ̂́ι qυα мὶин ¢σι χὰ иυ̛̃ тάι ѕιин яσ̂̀ι. ¢нσ̛̀ иσ́ ℓσ̣̂т χσиg ℓὰ мὶин ρнᾰ́и. ¢нα̣у вάи ¢нє̂́т, вάи ѕσ̂́иg, ѕυу́т тє́ σ̛̉ ¢нα̂и ∂σ̂́¢ I̡̨͙͙̪̹̾͟t͖͖̠̬͛a͔͔̜̗̦ͩ̅̎ḛ̡̰̳͓̥ͬ͋ͪͧw̡̻̻̣͚̒̀ͅo͙͙̙̘̙ͤͫ͞n̫̫̘̗͕̲̲̎ͥ... мαу мὰ нσ̂̀и νσ̛́ι χά¢ ¢σ̀и яυ̉ инαυ νє̂̀ ¢ὺиg.​
 

malemkhoang

Rìu Chiến
ցí̀ ϲմ̃ղց ͞ժմ̛օ̛̣ϲ: ղցɑ, հօɑ, Եɾմղց, Թհɑ́Թ, Եհɑ́í... Եíҽ̂́ղց Ӏɑ̀օ ɾɑ Եíҽ̂́ղց վ́, ϲհմ̛̃ հɑ́ղ đɑ́ղհ ϲհմ̛̃ հɑ̀ղ, ϲհմ̛̃ ҍօ̂̀ ѵօ̂̀ ϲհմ̛̃ ղհɑ̣̂Ե... Ӏɑ̀ մղíϲօժҽ Եհҽօ ղցմվҽ̂ղ Ӏվ́ ϲմ̉ɑ Եօ̂̉ հօ̛̣Թ. 𝓑𝓲̀𝓷𝓱 𝓭𝓪̂𝓷 𝓱𝓸̣𝓬 ͞𝓭𝓪̣𝓲 𝓷𝓸́𝓲 𝓻𝓪̆̀𝓷𝓰: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì thêm râu.​
 

hieuly

Rìu Sắt Đôi
тσ̂́ι qυα мὶин ¢σι χὰ иυ̛̃ тάι ѕιин яσ̂̀ι. ¢нσ̛̀ иσ́ ℓσ̣̂т χσиg ℓὰ мὶин ρнᾰ́и. ¢нα̣у вάи ¢нє̂́т, вάи ѕσ̂́иg, ѕυу́т тє́ σ̛̉ ¢нα̂и ∂σ̂́¢ I̡̨͙͙̪̹̾͟t͖͖̠̬͛a͔͔̜̗̦ͩ̅̎ḛ̡̰̳͓̥ͬ͋ͪͧw̡̻̻̣͚̒̀ͅo͙͙̙̘̙ͤͫ͞n̫̫̘̗͕̲̲̎ͥ... мαу мὰ нσ̂̀и νσ̛́ι χά¢ ¢σ̀и яυ̉ инαυ νє̂̀ ¢ὺиg.​
Bác này thật hài hước
 

malemkhoang

Rìu Chiến
@hieuly
𝕳𝖆̀𝖎 𝖍𝖚̛𝖔̛́𝖈 𝖍𝖎𝖊̂̉𝖓 𝖓𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖑𝖆̀ 𝖙𝖎́𝖓𝖍 𝖘𝖆̆̃𝖓, 𝖈𝖔̀𝖓 𝖈𝖆̂̀𝖓 𝖐𝖎𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖒 𝖘𝖔̂́𝖓𝖌 𝖇𝖔̂̉ 𝖘𝖚𝖓𝖌.
 


Top