Video KHCN - Một cảnh quan sao Hỏa chất lượng cao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Video KHCN Một cảnh quan sao Hỏa chất lượng cao

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

Một hình ảnh chất lượng cao kết hợp một số lượng lớn ảnh được chụp bởi ba tàu thăm dò từ Sao Hỏa, Tinh thần, Cơ hội và Curiocity.

Bạn có thể nhìn thấy phong cảnh như thể bạn đang hạ cánh trên Sao Hỏa.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng toàn màn hình trên máy tính hoặc tivi để xem.


xem phần còn lại của bài viết
 


Bài Viết Mới

Top