Video KHCN - Kiểm tra độ sáng của chiếc đèn 20 kW | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Video KHCN Kiểm tra độ sáng của chiếc đèn 20 kW

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Công suất là đại lượng biểu thị cho tốc độ tiêu thụ điện năng của đèn led trong vòng 1h đồng hồ. Hay nói cách khác nó cho biết mức độ hao điện của đèn/1 giờ đồng hồ là bao nhiêu . Công suất đèn led siêu sáng phổ biến trong chiếu sáng hiện nay đó là 3w, 7w, 5w, 9w…
Dưới đây là màn kiểm tra độ sáng của chiếc đèn sợi tới 20KW

 


Top