Hỏi Đi - Tui Trả Lời! Chuyên Mục Hỏi - Đáp Cuộc Sống | Page 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi Đi - Tui Trả Lời! Chuyên Mục Hỏi - Đáp Cuộc Sống

malemkhoang

Rìu Bạc Đôi
Trong nhà có con gì mà:
Nó ăn thì ít, nó nói thì nhiều;
chóng già, lâu chết, mồm kêu: tiền tiền...
 
Top