Thảo luận - Giấy bản quyền Công trình "CHỮ VN SONG SONG 4.0" | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Giấy bản quyền Công trình "CHỮ VN SONG SONG 4.0"

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đây là công trình của HAI CÁ NHÂN sáng tạo ra một phương thức mới để tiếp cận tiếng Việt. Một người ở Việt Nam và một người ở Úc.

songsong.jpg


song1.jpg


song2.jpg


song3.jpg


song4.jpg


https://upanh.vn-z.vn/images/2020/04/19/song5.jpg[/img

[img]https://upanh.vn-z.vn/images/2020/04/19/song6.jpg

song7.jpg
]

song8.jpg


song9.jpg


song10.jpg


 

Shiny

Rìu Sắt
đọc đau hết cả đầu ?
 

Gaucon0204

Rìu Sắt Đôi
Hãy tìm ra những gì có thể áp dụng vào cuộc sống thực tiễn, đưa cuộc sống của người dân tiến lên hơn là nghĩ ra những quy tắc cải tạo chữ viết, khi mà nó đã trở thành phổ biến hàng trăm năm nay, quy tắc dễ, ai cũng biết, cũng nhớ.
Quy tắc của chữ Việt có thể diễn đạt được hầu hết các loại âm ngữ khác nhau. Và nhờ vào quy tắc này, các dân tộc ít người của Việt nam cũng có chữ viết theo ngôn ngữ của họ.
Chữ Việt được như ngày hôm nay đã qua bao lần cải tạo một số từ cho phù hợp trong cách viết. Nếu như ai đó đã đọc qua về vấn đề sửa cấu trúc từ trong hiến pháp của một số nước phát triển, chỉ thay đổi cấu trúc 1 từ thôi, có nước còn không thể thay đổi được vì sự bất hợp lý của nó. Chính vì vậy, rất mong các nhà phát triển ngôn ngữ đừng vì cái sở thích của mình mà để cả dân tộc VIỆT NAM phải thay đổi theo chiều hướng ngược lại, mà hãy làm sao để tiếng Việt ngày càng trong sáng và chữ Việt ngày càng chuẩn và phong phú.
 

babylon88

Búa Gỗ Đôi
Rất chi khoa học ...Nhưng thiếu yếu tố Minh bạch .Không Ai muốn nặn thêm Óc khi đọc cả ta cần thoáng đãng tiếp thu vấn đề chứ không Phải control khi tiếp thu văn bản .Thực sự từ lâu tui đã hay dùng mang = mag ...rồi nhưng chỉ khi lười gõ phím thôi . Yếu tố Minh bạch mà thiếu là thua rồi
 


Top