Youtube bị hack hàng loạt Video tỷ view biến mất khỏi Youtube | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Youtube bị hack hàng loạt Video tỷ view biến mất khỏi Youtube

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chiều nay Youtube bị hack , rất nhiều các video của nhiều ca sỹ nổi tiếng bị hack , đổi tiêu đề , hình ảnh thumbnail.

hôm nay 10/04/2018 Hacker đã đổi tên tiêu đề với nội dung có chứa: “x – hacked by prosox & kuroi’sh” Các bạn có thể search Youtube với từ khóa này sẽ thấy rất nhiều video bị hack


Nhiều clip tỷ views đã biến mất trên hệ thống của Youtube , Bạn có thể thử tìm Despacito

3Gwod.png

Kết quả không có bài hát tỷ views ở top nữa​

30581702_1807837259286359_3911923399370211328_o.jpg


30516094_1985240891494517_4665514746019898134_n.jpg
30516009_1985240568161216_5309436881485077987_n.jpg
30443317_429069157531126_7777659600907534336_n.jpg


Hiện tại Youtube chưa có thông tin chính thức gì về vụ này , cũng chưa có hacker nào đứng ra nhận trách nhiệm
 

Administrator

Administrator
Clip 5 tỷ views chưa thấy xuất hiện
 


Top