Hướng dẫn và Thảo luận - WinRAR License Key theo tên bạn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn và Thảo luận WinRAR License Key theo tên bạn

KickAss

❀ ❀ ❀
WinRAR License Key theo tên bạn. Bạn sẽ có bản quyền phần mềm phổ biến nhất thế giới, như thể là của bạn.

1. Tải phần mềm nhỏ này về:2. Double click vô file .exe bên trong. Mật khẩu: showme

Điền tên bạn muốn ở mục "Name" > Bấm nút "Save License"

ra1-1.png

3. Save lại với tên là "rarreg.key" (như gợi ý sẵn của phần mềm). Sau đó, copy file rarreg.key này vô cùng thư mục cài đặt WinRAR.

ra2-1.png


BÙM!

ra3-1.png


Gợi ý:
Enjoy.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Josh Man

Gà con
;) Tuyet
 

xxxboi00

Gà con
WinRAR License Key (rarreg.key) theo tên bạn. Bạn sẽ có bản quyền phần mềm phổ biến nhất thế giới, như thể là của bạn.

1. Download phần mềm nhỏ xíu này về:

No quote


2. Double click vô file exe bên trong. (Mật khẩu: showme)

Điền tên bạn muốn ở mục "Name" > Bấm nút "Save License"
ra1.png
3. Save lại với tên là "rarreg.key" (như gợi ý sẵn của phần mềm). Sau đó, copy file rarreg.key này vô cùng thư mục cài đặt WinRAR.

ra2.png


4. BÙM!

ra3.png


5. BONUS.

5.1 Phần mềm khóa, ẩn file/ folder, bảo vệ tài liệu hiệu quả:

Mã:
https://vn-z.vn/threads/my-lockbox-4-3-5-pro-khoa-an-thu-muc.20258/


5.2 Phần mềm xem phim mạnh mẽ nhất trên PC:

Mã:
https://vn-z.vn/threads/potplayer-phat-da-phuong-tien-manh-me.20276/


5.3 Mở WinRAR nhanh: Run > winrar > OK

ra4.png


Enjoy.
cám ơn bạn nhiều
 

taidauden

Búa Gỗ Đôi
WinRAR License Key (rarreg.key) theo tên bạn. Bạn sẽ có bản quyền phần mềm phổ biến nhất thế giới, như thể là của bạn.

1. Download phần mềm nhỏ xíu này về:

No quote


2. Double click vô file exe bên trong. (Mật khẩu: showme)

Điền tên bạn muốn ở mục "Name" > Bấm nút "Save License"
ra1.png
3. Save lại với tên là "rarreg.key" (như gợi ý sẵn của phần mềm). Sau đó, copy file rarreg.key này vô cùng thư mục cài đặt WinRAR.

ra2.png


4. BÙM!

ra3.png


5. BONUS.

5.1 Phần mềm khóa, ẩn file/ folder, bảo vệ tài liệu hiệu quả:

Mã:
https://vn-z.vn/threads/my-lockbox-4-3-5-pro-khoa-an-thu-muc.20258/


5.2 Phần mềm xem phim mạnh mẽ nhất trên PC:

Mã:
https://vn-z.vn/threads/potplayer-phat-da-phuong-tien-manh-me.20276/


5.3 Mở WinRAR nhanh: Run > winrar > OK

ra4.png


Enjoy.
Thanks Bac
 


Top