Hỏi/ Thắc mắc - Đồng bộ file | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Đồng bộ file

sonhahp02

Búa Gỗ Đôi
Các bác cho em hỏi, em muốn đồng bộ file giữa USB và ổ cứng được lắp trên PC thì có phần mềm hay công cụ nào hỗ trợ việc này không?
Vi dụ: Em có lưu hai folder giống nhau một ở USB và một ổ cứng PC. Khi em làm một văn bản ở máy khác sau đó lưu vào USB. Em muốn khi em cắm USB vào máy tính tính(có folder giống trên USB) file mới làm sẽ đồng bộ vào ổ cứng máy tính (kiểu giống Onedrive ấy, nhưng e muốn làm online không đăng điếc gì lên mạng cả)
Em xin cảm ơn!
 

tung230191

Gà con
Bạn tham khảo bài này nhé:
 


Top