Trợ lý mở kép-Mở hai lần Zalo(2022.1.17 cập nhật) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Trợ lý mở kép-Mở hai lần Zalo(2022.1.17 cập nhật)

dengerx

Gà con
Hỗ trợ phiên bản Zalo mở kép mới nhất: Do phiên bản Zalo mới nhất chỉ hỗ trợ 64 bit nên hầu hết các engine mở kép trước đây đều không thể hỗ trợ tính năng mở kép của nó, tuy nhiên phần mềm này đã được hỗ trợ hoàn hảo, hãy cập nhật phiên bản. Đồng thời, không chỉ Whatsapp, các phần mềm 64-bit khác cũng được hỗ trợ hoàn hảo.

Bạn muốn đăng nhập vào tài khoản thứ hai trên một điện thoại di động cùng một lúc?
Hai tài khoản xã hội, nhưng quá nhiều khó khăn khi chuyển đổi thường xuyên?
Bạn muốn mở nhiều trò chơi trumpet để trải nghiệm?
1.png
2.png


6-png.5341123

5.png
6.png


Tải xuống:bấm chuột để tải xuống
mega
Google drive
(2022.1.17 cập nhật)
 
Sửa lần cuối:

dengerx

Gà con
Hỗ trợ phiên bản Zalo mở kép mới nhất: Do phiên bản Zalo mới nhất chỉ hỗ trợ 64 bit nên hầu hết các engine mở kép trước đây đều không thể hỗ trợ tính năng mở kép của nó, tuy nhiên phần mềm này đã được hỗ trợ hoàn hảo, hãy cập nhật phiên bản. Đồng thời, không chỉ Whatsapp, các phần mềm 64-bit khác cũng được hỗ trợ hoàn hảo.

Bạn muốn đăng nhập vào tài khoản thứ hai trên một điện thoại di động cùng một lúc?
Hai tài khoản xã hội, nhưng quá nhiều khó khăn khi chuyển đổi thường xuyên?
Bạn muốn mở nhiều trò chơi trumpet để trải nghiệm?
Xem phần đính kèm 22952Xem phần đính kèm 22953

6-png.5341123

Xem phần đính kèm 22954Xem phần đính kèm 22955

Tải xuống:bấm chuột để tải xuống
mega
Googledrive
(11.25 cập nhật)
 

dengerx

Gà con
Hỗ trợ phiên bản Zalo mở kép mới nhất: Do phiên bản Zalo mới nhất chỉ hỗ trợ 64 bit nên hầu hết các engine mở kép trước đây đều không thể hỗ trợ tính năng mở kép của nó, tuy nhiên phần mềm này đã được hỗ trợ hoàn hảo, hãy cập nhật phiên bản. Đồng thời, không chỉ Whatsapp, các phần mềm 64-bit khác cũng được hỗ trợ hoàn hảo.

Bạn muốn đăng nhập vào tài khoản thứ hai trên một điện thoại di động cùng một lúc?
Hai tài khoản xã hội, nhưng quá nhiều khó khăn khi chuyển đổi thường xuyên?
Bạn muốn mở nhiều trò chơi trumpet để trải nghiệm?
Xem phần đính kèm 22952Xem phần đính kèm 22953

6-png.5341123

Xem phần đính kèm 22954Xem phần đính kèm 22955

Tải xuống:bấm chuột để tải xuống
mega
Googledrive
(11.25 cập nhật)
 
Top