Sync Breeze Ultimate/Enterprise v15.5.16 (x86/x64) Full - Đồng bộ hóa dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Sync Breeze Ultimate/Enterprise v15.5.16 (x86/x64) Full - Đồng bộ hóa dữ liệu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Sync Breeze Ultimate / Enterprise là phần mềm đồng bộ hóa tệp nhanh, mạnh mẽ và đáng tin cậy cho các đĩa cục bộ, chia sẻ mạng, thiết bị lưu trữ NAS và hệ thống lưu trữ doanh nghiệp. Người dùng được cung cấp nhiều chế độ đồng bộ hóa tệp một chiều và hai chiều, đồng bộ hóa tệp định kỳ, đồng bộ hóa tệp thời gian thực, đồng bộ hóa tệp cấp bit, đồng bộ hóa tệp đa luồng, đồng bộ hóa tệp nền và nhiều hơn nữa.

test-Sync-Breeze.jpg

Ứng dụng GUI chính Sync Breeze Ultimate cho phép một người định cấu hình và kiểm soát các hoạt động đồng bộ hóa tệp. Người dùng được cung cấp nhiều chế độ đồng bộ hóa tệp, tùy chọn điều chỉnh hiệu suất, hoạt động đồng bộ hóa tệp định kỳ, hoạt động đồng bộ hóa tệp thời gian thực, đồng bộ hóa tệp cấp bit, nhật ký đồng bộ hóa tệp và thông báo lỗi.

Các chức năng của Sync Breeze Ultimate / Enterprise
  • SyncBreeze cung cấp một số chế độ đồng bộ hóa tệp một chiều và hai chiều được tối ưu hóa cho các tình huống sử dụng khác nhau. Người dùng có thể thiết lập một số lệnh đồng bộ hóa tệp với mỗi lệnh được định cấu hình trước để đồng bộ hóa các tệp theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của người dùng.
  • Hộp thoại xem trước đồng bộ hóa tệp
  • Hộp thoại xem trước đồng bộ hóa tệp hiển thị tất cả các hành động đồng bộ hóa cần được thực hiện và cho phép một người chọn / bỏ chọn các hành động cụ thể. Hộp thoại xem trước được hiển thị trong chế độ đồng bộ hóa tệp 'Xem trước' và nó có thể được sử dụng hiệu quả cho các hệ thống tệp có kích thước nhỏ đến trung bình. Đối với các hệ thống tệp lớn chứa hàng triệu tệp, SyncBreeze cung cấp chế độ đồng bộ hóa tệp 'Luồng', đồng bộ hóa các tệp đang hoạt động mà không hiển thị hộp thoại xem trước.
  • Tùy chọn lịch trình đồng bộ hóa tệp Tab tab đồng bộ hóa tệp cho phép một người định cấu hình các hoạt động đồng bộ hóa tệp định kỳ, hoạt động đồng bộ hóa tệp theo lịch trình, hoạt động đồng bộ hóa tệp thời gian thực và kiểm soát thời gian đồng bộ hóa tệp.
  • Tùy chọn đồng bộ hóa tệp nâng cao
  • Tab tùy chọn đồng bộ hóa tệp nâng cao cho phép một người điều khiển chế độ sao chép tệp, chế độ xác minh sao chép tệp, chế độ hiệu suất đồng bộ hóa tệp, số lượng luồng đồng bộ hóa tệp song song và định cấu hình các hoạt động sao chép tệp có thể phục hồi.
Download Sync Breeze Ultimate/Enterprise v15.5.16 (x86/x64) Full - Đồng bộ hóa dữ liệu


More information , inbox the author

This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 

itdelta

Gà con
thank bác
 


Top