Hướng dẫn - Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10

lvt491

Rìu Bạc
@lvt491 @Hoang Duch2
Để tạo ra các shortcut ngoài Desktop khi sysprep xong vẫn còn giữ được thì chúng ta phải tạo nó trong folder C:\Users\Public\Desktop. Chúng ta có thể tạo bằng tay hoặc copy nó từ trong folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs sang. Ngoài ra để tạo ra menu cho các phần mềm portable thì cũng tạo các shortcut của nó ở trong foler C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
Vậy khi cài sang ổ khác ổ C là shortcut lỗi đúng ko bạn
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
Vậy khi cài sang ổ khác ổ C là shortcut lỗi đúng ko bạn
Đây là các liên kết tương đối trong hệ thống thôi. Khi bạn tạo xong file wim, bạn dùng 7-zip mở file đó lên thì hoàn toàn không có ký tự C, D,... trong đó. Khi cài vào hệ thống mới nó sẽ nhận theo hệ thống mới đó. Từ file wim này bạn có thể apply nó tới nhiều máy trong hệ thống cùng lúc giống như Ghostcast ý.
 
Sửa lần cuối:

chinhswallow

Búa Gỗ Đôi
@lvt491 @Hoang Duch2
Để tạo ra các shortcut ngoài Desktop khi sysprep xong vẫn còn giữ được thì chúng ta phải tạo nó trong folder C:\Users\Public\Desktop. Chúng ta có thể tạo bằng tay hoặc copy nó từ trong folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs sang. Ngoài ra để tạo ra menu cho các phần mềm portable thì cũng tạo các shortcut của nó ở trong foler C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
Mình vẫn chưa hiểu cách tạo shortcut? Bạn có thể hướng dẫn rõ hơn được không.
À mình muốn hỏi thêm việc shortcut mycomputer và cách cài soft theo ý khi kết thúc quá trình cài đặt win nó tự động cài. Vd tự động chạy file Cr@ck khi cấu hình windows khởi động màn hình desktop lần đầu tiên...?
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
Mình vẫn chưa hiểu cách tạo shortcut? Bạn có thể hướng dẫn rõ hơn được không.
À mình muốn hỏi thêm việc shortcut mycomputer và cách cài soft theo ý khi kết thúc quá trình cài đặt win nó tự động cài. Vd tự động chạy file Cr@ck khi cấu hình windows khởi động màn hình desktop lần đầu tiên...?
1. Bạn chuột phải lên màn hình trong folder Public Desktop bạn muốn tạo Shortcut (lối tắt) rồi chọn New -> Shortcut. Nếu không tạo được bạn có thể copy nó từ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.

2. Việc tạo icon Computer ra ngoài Desktop thì bạn sửa trong registry hoặc dùng Group Policy. Ở đây mình hướng dẫn bạn làm với Registry: https://vn-z.vn/threads/rebuild-lai-bo-cai-windows-7-8-10.19039/post-293920

3. Tự động chạy cái gì đó khi khởi động lần đầu tiên thì bạn nghiên cứu theo mục 2 trong link: https://vn-z.vn/threads/rebuild-lai-bo-cai-windows-7-8-10.19039/post-314294
 
Sửa lần cuối:

chinhswallow

Búa Gỗ Đôi
1. Bạn chuột phải lên màn hình trong folder Public Desktop bạn muốn tạo Shortcut (lối tắt) rồi chọn New -> Shortcut. Nếu không tạo được bạn có thể copy nó từ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.

2. Việc tạo icon Computer ra ngoài Desktop thì bạn sửa trong registry hoặc dùng Group Policy. Ở đây mình hướng dẫn bạn làm với Registry: https://vn-z.vn/threads/rebuild-lai-bo-cai-windows-7-8-10.19039/post-293920

3. Tự động chạy cái gì đó khi khởi động lần đầu tiên thì bạn nghiên cứu theo mục 2 trong link: https://vn-z.vn/threads/rebuild-lai-bo-cai-windows-7-8-10.19039/post-314294
thanks bạn. Để mình làm luôn...
 

chinhswallow

Búa Gỗ Đôi
2. Để chạy 1 số file sau khi kết thúc cài đặt thì bạn tạo Setupcomplete.bat hoặc Setupcomplete.cmd

Nội dung file: start "\[Thư mục lưu phần mềm]\tập tin .exe"
Ví dụ: Start "\ProgramFiles\Google\Chrome\Apllication\chrome.exe"

Tiếp tục truy cập đường dẫn C:\Windows\Setup, tạo mới một thư mục có tên SCRIPTS hoặc viết thường là Scripts cũng được, tạo xong thì copy tập tin Setupcomplete.bat vào.
Chào bạn, bạn cho mình hỏi ngoài các "tập tin. exe" khi mình muốn cài đặt thì mình có thể chạy các file tinh chỉnh như các file có "tập tin .reg" hoặc "tập tin .vbs" có được không bạn?
VD : Tạo Setupcomplete.bat với nội dung : start "\[Thư mục lưu phần mềm]\tập tin .reg"
"Start "\Tool\Registry Tweaks to Make Windows Faster.reg"

Thư mục "Tool" được đặt trong ổ "C"
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
Tôi dùng NLite và Winreducer cho đơn giản và nhanh hơn.
Đây cũng là cách khác khi bạn muốn dùng dạng giao diện.

Chào bạn, bạn cho mình hỏi ngoài các "tập tin. exe" khi mình muốn cài đặt thì mình có thể chạy các file tinh chỉnh như các file có "tập tin .reg" hoặc "tập tin .vbs" có được không bạn?
VD : Tạo Setupcomplete.bat với nội dung : start "\[Thư mục lưu phần mềm]\tập tin .reg"
"Start "\Tool\Registry Tweaks to Make Windows Faster.reg"

Thư mục "Tool" được đặt trong ổ "C"
Bạn có thể thêm file .reg vào trong file SetupComplete.cmd

Ví dụ:

Nội dung file SetupComplete.cmd:
Mã:
@echo off
regedit /s "%windir%\Setup\Scripts\Add_Control_Panel_Desktop_Icon.reg"

exit
Nội dung file Add_Control_Panel_Desktop_Icon.reg:
Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
"{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}"=dword:00000000
Bạn đặt 2 file này vào C:\Windows\Setup\Scripts đối với trường hợp bạn đang rebuild. Hoặc có thể bỏ vào $OEM$\$$\Setup\Scripts ($OEM$ ngang hàng với folder sources trong bộ cài) khi bạn không muốn mount image.

Thêm cho bạn một số lệnh tắt các dịch vụ mặc định trong service của windows (nội dung file SetupComplete.cmd):
Mã:
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\bthserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\CertPropSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\defragsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\defragsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\EFS" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PeerDistSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\fdPHost" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FDResPub" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\hkmsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HomeGroupListener" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HomeGroupProvider" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\hidserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\UI0Detect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\lltdsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSiSCSI" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Netlogon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\napagent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\CscService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PNRPAutoReg" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WPCSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PNRPsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\p2psvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\p2pimsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\IPBusEnum" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WPDBusEnum" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Spooler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wercplsupport" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PcaSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\QWAVE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TermService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\UmRdpService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RpcLocator" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RemoteRegistry" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RemoteAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SNMPTRAP" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SCPolicySvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TBS" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TabletInputService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Imhosts" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SDRSVC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WbioSrvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WerSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ehRecvr" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ehSched" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WMPNetworkSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinRM" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WSearch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
Mã:
Registry key: Services name

AeLookupSvc: Application Experience
bthserv: Bluetooth Support Service
CertPropSvc: Certificate Propagation
defragsvc: Disk Defragmenter
EFS: Encrypting File System (EFS)
PeerDistSvc: BranchCache
fdPHost: Function Discovery Provider Host
FDResPub: Function Discovery Resource Publication
hkmsvc: Health Key and Certificate Management
HomeGroupListener: Home Group Listener
HomeGroupProvider: Home Group Provider
hidserv: Human Interface Device Access
iphlpsvc: IP helper
UI0Detect: Interactive Services Detection
SharedAccess: Internet Connection Sharing (ICS)
lltdsvc: Link-Layer Topology Discovery Mapper
MSiSCSI: Microsoft iSCSI Initiator Service
Netlogon: Net logon
napagent: Network Access Protection Agent
CscService: Offline Files
PNRPAutoReg: PNRP Machine Name Publication Service
WPCSvc: Parental Controls service
PNRPsvc: Peer Name Resolution Protocol
p2psvc: Peer Networking Grouping
p2pimsvc: Peer Networking Identity Manager
IPBusEnum: PnP-X IP Bus Enumerator
WPDBusEnum: Portable Device Enumerator
Spooler: Print Spooler
wercplsupport: Problem Reports and Solutions Control Panel Support
PcaSvc: Program Compatibility Assistant
QWAVE: Quality Windows Audio Video Experience
TermService: Remote Desktop Services
UmRdpService: Remote Desktop Services UserMode Port Redirector
RpcLocator: Remote Procedure Call (RPC) Locator
RemoteRegistry: Remote Registry
RemoteAccess: Routing and Remote Access
wscsvc: Security Center
SNMPTRAP: SNMP Trap Service
SCPolicySvc: Smart Card Removal Policy
TBS: TPM Base Services
TabletInputService: Tablet PC Input
Imhosts: TCP/IP NetBIOS Helper
SDRSVC: Windows Backup
WbioSrvc: Windows Biometric
WerSvc: Windows Error Reporting
ehRecvr: Windows Media Center Receiver
ehSched: Windows Media Center Scheduler
WMPNetworkSvc: Windows Media Player Network Sharing
WinRM: Windows Remote Management (WS-Management)
WinDefend: Windows Defender
WSearch: Windows Search
wuauserv: Windows Update

Ngoài cách tạo file SetupComplete.cmd ra thi bạn có thể thêm vào trong tập tin trả lời cài đặt tự động Unattend.xml hoặc AutoUnattend.xml:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
    <settings pass="oobeSystem">
      <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <FirstLogonCommands>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
            <Order>1</Order>
            <Description>Disable Application Experience</Description>
            <CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>
          </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Description>Disable Windows Update</Description>
            <Order>2</Order>
            <CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>
            <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>
          </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Order>3</Order>
            <Description>Disable Windows Backup</Description>
            <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
            <CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SDRSVC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>
          </SynchronousCommand>
        </FirstLogonCommands>
      </component>
      <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <FirstLogonCommands>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
            <Order>1</Order>
            <Description>Disable Application Experience</Description>
            <CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AeLookupSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>
          </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Description>Disable Windows Update</Description>
            <Order>2</Order>
            <CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>
            <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>
          </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Order>3</Order>
            <Description>Disable Windows Backup</Description>
            <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
            <CommandLine>reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SDRSVC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f</CommandLine>
          </SynchronousCommand>
        </FirstLogonCommands>
      </component>
    </settings>
</unatend>
Khi bạn tạo file AutoUnattend.xml thì chỉ cần chép tập tin này vào cùng với bộ cài windows chứ không cần phải mount image. File AutoUnattend.xml đặt ngang hàng với folder sources trong bộ cài.
 
Sửa lần cuối:

chinhswallow

Búa Gỗ Đôi
1. Bạn chuột phải lên màn hình trong folder Public Desktop bạn muốn tạo Shortcut (lối tắt) rồi chọn New -> Shortcut. Nếu không tạo được bạn có thể copy nó từ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
Bạn có hình ảnh diễn tả cách làm đoạn này không? Mình làm thử rồi nhưng nó vẫn không hiện hết icon soft ra ngoài desktop khi cài đặt xong...?
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
Cháu @secpol, hôm nay bác muốn tìm hiểu về cái Credential để có thể chép file trực tiếp từ máy ảo sang máy thật như cách làm của cháu. Cháu xem hình dưới này, dòng đầu tiên bác phải điền cái gì vào vậy cháu?

Xem phần đính kèm 12546
Để copy giữa máy ảo và máy thật thì có nhiều cách bác ạ. Một trong số đó là cách dùng network share. Hiện tại máy tính cháu ko chạy được vmware nên cháu viết ra các bước vậy.

+ Bước 1: Tại máy thật bác tạo 1 folder để share giữa máy ảo và máy thật. Tại folder này bác xét quyền Share là Full Control cho tài khoản Everyone. Bác set quyền share trong tab Sharing và chọn advandce. Sau đó bác qua tab Sercurity bác add tài khoản bác đang đang nhập vào và set quyền full control.

+ Bước 2: Bác kiểm tra ip của máy bác là bao nhiêu. Bác vào cmd và gõ ipconfig, tại dòng ip address sẽ là ip của máy bác. Bác chú ý tên card mạng nhé. Khi cài vmwae nó sẽ tự add vào hệ thống 2 card mạng ảo. Trong video của cháu thì ip máy thật của cháu là 10.8.8.5. Trong trường hợp này bác không cần quan tâm đến dòng subnet mask và default gateway. Bởi vì khi bác tạo máy ảo thì card mạng add vào máy ảo đã được set mặc định ở chế độ NAT rồi. Ở chế độ này thì bác có thể truy cập dữ liệu từ bên trong máy ảo ra ngoài máy thật bình thường nhưng chiều ngược lại thì không được.

Nếu bác muốn máy bên ngoài cũng truy cập được folder share trong máy ảo thì bác phải set card mạng ở chế độ Bridge. Khi ở chế độ này thì máy ảo sẽ nhận địa chỉ ip của modem cấp.

+ Bước 3: Tại máy ảo bác vào Run hoặc nhập vào ô tìm kiếm: \\ip_may_that. Trong video của cháu là: \\10.8.8.5.

+ Bước 4: Trong hộp thoại hỏi nhập username và password thì bác nhập tài khoản và mật khẩu tại máy thật bác đang đăng nhập.

Chúc bác thành công :)
 
Sửa lần cuối:

Hoang Duch2

Rìu Chiến Vàng Chấm
Để copy giữa máy ảo và máy thật thì có nhiều cách bác ạ. Một trong số đó là cách dùng network share. Hiện tại máy tính cháu ko chạy được vmware nên cháu viết ra các bước vậy.

+ Bước 1: Tại máy thật bác tạo 1 folder để share giữa máy ảo và máy thật. Tại folder này bác xét quyền Share là Full Control cho tài khoản Everyone. Bác set quyền share trong tab Sharing và chọn advandce. Sau đó bác qua tab Sercurity bác add tài khoản bác đang đang nhập vào và set quyền full control.

Bước 2: Bác kiểm tra ip của máy bác là bao nhiêu. Bác vào cmd và gõ ipconfig, tại dòng ip address sẽ là ip của máy bác. Bác chú ý tên card mạng nhé. Khi cài vmwae nó sẽ tự add vào hệ thống 2 card mạng ảo. Trong video của cháu thì ip máy thật của cháu là 10.8.8.5. Trong trường hợp này bác không cần quan tâm đến dòng subnet mask và default gateway. Bởi vì khi bác tạo máy ảo thì card mạng add vào máy ảo đã được set mặc định ở chế độ NAT rồi. Ở chế độ này thì bác có thể truy cập dữ liệu từ bên trong máy ảo ra ngoài máy thật bình thường nhưng chiều ngược lại thì không được.

Nếu bác muốn máy bên ngoài cũng truy cập được folder share trong máy ảo thì bác phải set card mạng ở chế độ Bridge. Khi ở chế độ này thì máy ảo sẽ nhận địa chỉ ip của modem cấp.

Bước 3: Tại máy ảo bác vào Run hoặc nhập vào ô tìm kiếm: \\ip_may_that. Trong video của cháu là: \\10.8.8.5.

Bước 4: Trong hộp thoại hỏi nhập username và password thì bác nhập tài khoản và mật khẩu tại máy thật bác đang đăng nhập.

Chúc bác thành công :)
Bác cảm ơn cháu nhé, bác sẽ thực hành theo hướng dẫn rất chi tiết của cháu, khi nào có kết quả bác sẽ báo lại đầy đủ nha cháu.
 

Hoang Duch2

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cháu thân mến, bác đã làm được tới bước này rồi, nhưng rất tiếc nó báo password bị sai, đây là pass của máy bác vẫn dùng, phần username mình dùng đúng tên trong máy có phải không cháu? Trong máy có hai tên một là MS acc, hai là local acc, cả hai đều không thành công đó cháu:

Cái dòng \\ip.may.that nó bị lỗi như sau:

p7-2020-05-05_123814-png.12563
Type đúng ip của máy thật thì nó ra hình này:


p8-2020-05-05_123814-png.12564Hình trên là bác đã dùng đúng username và pass của máy thật nhưng vẫn lỗi cháu ơi. Chắc trước đó bác đã làm sai thao tác rồi.

Bác sẽ làm lại và chụp hình lại để cháu kiểm tra giúp bác, cảm ơn cháu nhiều nhé.Hình này cháu thấy có cần thêm gì không?

 

Long G

Rìu Sắt
Cảm ơn anh, chứ em down từ MS toàn mặc định ra win 10 pro không tài nào cài lại win 10 home được. Để em thử làm cách này xem có trở lại win 10 home dc không.
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
@Hoang Duch2
Còn trong hình bên dưới là nơi bác nhập thông tin trước để truy cập đến nhiều máy khác nhau với tài khoản và mật khẩu khác nhau.


Ngoài ra đây cũng là chỗ kiểm tra lại hoặc remove những tài khoản và mật khẩu khi bác network access đến những máy khác nhau. Ví dụ bác đã truy cập được từ máy ảo ra máy thật với tài khoản và mật khẩu mà bác đã nhập, nhưng giờ bác đổi pass của máy thật thì bác phải vào đây remove nó ra để khi bác access lại lần nữa nó sẽ hỏi lại mật khẩu mới.
 

Hoang Duch2

Rìu Chiến Vàng Chấm
@Hoang Duch2
Còn trong hình bên dưới là nơi bác nhập thông tin trước để truy cập đến nhiều máy khác nhau với tài khoản và mật khẩu khác nhau.


Ngoài ra đây cũng là chỗ kiểm tra lại hoặc remove những tài khoản và mật khẩu khi bác network access đến những máy khác nhau. Ví dụ bác đã truy cập được từ máy ảo ra máy thật với tài khoản và mật khẩu mà bác đã nhập, nhưng giờ bác đổi pass của máy thật thì bác phải vào đây remove nó ra để khi bác access lại lần nữa nó sẽ hỏi lại mật khẩu mới.
Ở cái ô đầu tiên thì mình nhập cái gì vậy cháu? Remove thì bác thấy ở chổ này:


credential-2020-05-05_201455-png.12582Chọn Edit thì nó ra cái này:

credential-2-2020-05-05_201455-png.12583
 
Sửa lần cuối:

secpol

Rìu Vàng Đôi
@Hoang Duch2

add-a-windows-credential-1-png.12630


Khi bác chọn Add a Windows Credential thì sẽ hiển thị ra hộp thoại bên trên. Trong đó:
+ Internet or network address: Bác nhập IP mà máy bác muốn truy cập. Ví dụ trong video của cháu là 10.8.8.5. Tại đây bác cũng có thể nhập Computer Name. Trong hình trên Computer Name của cháu là HMPC.

Nếu bác nhập Computer Name tại ô đầu tiên thì tại dòng User name bác chỉ cần nhập User Account là đủ. Bác lưu ý là khi nhập Computer Name thì bác phải set card mạng ở chế độ Bridge.

Computer Name bác xem ở trong Control Panel\System.

+ User name: là tài khoản được tạo trên máy thật. Trong trường hợp này của cháu là manhnd

+ Password: Mật khảu của tài khoản manhnd.

Bác tham khảo thêm 1 số thông tin về Windows Credential:
Credential Manager is the "digital locker" where Windows stores log-in credentials like usernames, passwords, and addresses. This information can be saved by Windows for use on your local computer, on other computers in the same network, servers or internet locations such as websites.This data can be used by Windows itself or by apps and programs like File Explorer, Microsoft Office, Skype, virtualization software and so on

Thông tin về các loại Credentials:
 • Windows Credentials - are used only by Windows and its services. For example, Windows can use these credentials to automatically log you into the shared folders of another computer on your network. It can also store the password of the Homegroup you have joined and uses it automatically each time you access what is being shared in that Homegroup. If you type a wrong log-in credential, Windows remembers it and fails to access what you need. If this happens, you can edit or remove the incorrect credential, as shown in later sections of this article.
 • Certificate-Based Credentials - they are used together with smart-cards, mostly in complex business network environments. Most people will never need to use such credentials and this section is empty on their computers. However, if you want to know more about them, read this article from Microsoft: Guidelines for enabling smart card logon with third-party certification authorities.
 • Generic Credentials - are defined and used by some of the apps you install in Windows, so that they get the authorisation to use certain resources. Examples of such apps include OneDrive, Slack, Xbox Live, etc.
 • Web Credentials - they represent logon information for websites that is stored by Windows, Skype, Internet Explorer or other Microsoft apps. They exist only in Windows 10 and Windows 8.1, but not in Windows 7.
 

Hoang Duch2

Rìu Chiến Vàng Chấm
@Hoang Duch2

Xem phần đính kèm 12630

Khi bác chọn Add a Windows Credential thì sẽ hiển thị ra hộp thoại bên trên. Trong đó:
+ Internet or network address: Bác nhập IP mà máy bác muốn truy cập. Ví dụ trong video của cháu là 10.8.8.5. Tại đây bác cũng có thể nhập Computer Name. Trong hình trên Computer Name của cháu là HMPC.

Nếu bác nhập Computer Name tại ô đầu tiên thì tại dòng User name bác chỉ cần nhập User Account là đủ. Bác lưu ý là khi nhập Computer Name thì bác phải set card mạng ở chế độ Bridge.

Computer Name bác xem ở trong Control Panel\System.

+ User name: là tài khoản được tạo trên máy thật. Trong trường hợp này của cháu là manhnd

+ Password: Mật khảu của tài khoản manhnd.

Bác tham khảo thêm 1 số thông tin về Windows Credential:Thông tin về các loại Credentials:
Cảm ơn cháu đã hướng dẫn, giờ ví dụ như bác có 2 máy desktop, từ máy này muốn share files sang máy kia thì ở cái ô address của máy này type IP của máy kia và user name cùng password của máy kia luôn phải không cháu? Mình gọi tên là máy A và B cho dễ hiểu, từ A muốn chuyển dữ liệu qua B thì làm như bác nói có đúng không cháu?
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
Cảm ơn cháu đã hướng dẫn, giờ ví dụ như bác có 2 máy desktop, từ máy này muốn share files sang máy kia thì ở cái ô address của máy này type IP của máy kia và user name cùng password của máy kia luôn phải không cháu? Mình gọi tên là máy A và B cho dễ hiểu, từ A muốn chuyển dữ liệu qua B thì làm như bác nói có đúng không cháu?
Đúng rồi bác ạ. Về cơ bản thì bác làm theo đúng như hướng dẫn ở post #91 là đủ. Đó cũng là nguyên tăc cơ bản trong việc truy cập tài nguyên trong mạng doanh nghiệp. Còn phần Windows Credential thì chủ yếu dùng để xem, edit và remove pass trong quá trình windows xác thực thôi. Khi card mạng của vmware được đặt ở chế độ bridge thì máy ảo cũng có thể truy cập data bên ngoài và ngược lại.
 
Top