Người dùng Facebook đã có thể dùng các biểu tượng cảm xúc khác thay vì chỉ có nút Like | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Người dùng Facebook đã có thể dùng các biểu tượng cảm xúc khác thay vì chỉ có nút Like

Dinh Quang Vinh

Administrator
25128475122_35ebfcfeec_o.png

'Love', 'Angry', 'Sad', 'Wow' , 'Haha' phần mở rộng của nút 'Like'.
Các 'Reactions' biểu tượng cảm xúc mới là một phần mở rộng của nút 'Like', Facebook cho phép người dùng để diễn tả nỗi buồn, ngạc nhiên, tức giận, tình yêu và Ha ha ( giải trí vui chơi) .
Mark Zuckerberg viết rằng :. "Không phải tại mọi thời điểm bạn muốn chia sẻ đều hạnh phúc .Đôi khi bạn muốn chia sẻ nôi buồn hay sự bực bội.
"Cộng đồng của chúng tôi đã yêu cầu thêm một nút không thích trong nhiều năm, nhưng không phải vì người ta muốn nói với bạn bè họ không thích bài viết của họ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về điều này và làm thế nào cho đúng , tôi đã nói chúng với đội ngũ quản lý facebook của mình . Kết quả là Love là phản ứng phổ biến nhất cho đến nay ,ca nhân tôi cảm thấy đúng như thế "

Có lẽ vì thế mà Facebook đã ra mắt các biểu tượng cảm xúc mới 'Love', 'Angry', 'Sad', 'Wow' , 'Haha'. Ở Việt Nam không biết đã có ai thấy chưa nhỉ ?

Dinh Quang Vinh​
 


Top