like | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

like

  1. Dinh Quang Vinh

    Người dùng Facebook đã có thể dùng các biểu tượng cảm xúc khác thay vì chỉ có nút Like

    'Love', 'Angry', 'Sad', 'Wow' , 'Haha' phần mở rộng của nút 'Like'. Các 'Reactions' biểu tượng cảm xúc mới là một phần mở rộng của nút 'Like', Facebook cho phép người dùng để diễn tả nỗi buồn, ngạc nhiên, tức giận, tình yêu và Ha ha ( giải trí vui chơi) . Mark Zuckerberg viết rằng :. "Không...
Top