Công cụ Internet - LizardSystems Terminal Services Manager 3.6.0 Build 277 Full - Quản lý dịch vụ đầu cuối | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet LizardSystems Terminal Services Manager 3.6.0 Build 277 Full - Quản lý dịch vụ đầu cuối

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Terminal Services Manager cho thấy người dùng nào được kết nối với máy chủ từ xa, những tiến trình họ đang chạy và số lượng tài nguyên máy chủ họ đang sử dụng. Bạn có thể gửi tin nhắn cho người dùng, ngắt kết nối khỏi máy chủ hoặc kết nối với các phiên của họ từ xa.

test-terminal-services-manager.png

Với Terminal Services Manager, bạn có thể gửi các tin nhắn hàng loạt đến người dùng, ngắt kết nối người dùng không sử dụng và kết thúc phiên của nhiều người dùng bị ngắt kết nối. Terminal Services Manager cho phép bạn làm việc với một số máy chủ cùng một lúc.

Trình quản lý dịch vụ đầu cuối hiển thị thông tin ở cả dạng và bằng cách vẽ đồ thị về việc sử dụng CPU, bộ nhớ và các tài nguyên khác theo thời gian cho mỗi máy chủ, phiên và người dùng.

Tính năng chính của Terminal Services Manager
  • Xem người dùng, phiên và quy trình đang chạy trên máy chủ từ xa
  • Giám sát việc sử dụng tài nguyên của máy chủ từ xa cho mỗi người dùng, phiên hoặc quy trình (sử dụng CPU, sử dụng bộ nhớ, các byte đến và đi, xử lý, số lượng quy trình, ...)
  • Quản lý người dùng với Kết nối với phiên người dùng, Ngắt kết nối người dùng từ phiên, Đăng xuất người dùng từ phiên
  • Hàng loạt đăng xuất hoặc ngắt kết nối khỏi máy chủ tất cả người dùng không hoạt động hoặc ngắt kết nối
  • Điều khiển từ xa một phiên người dùng
  • Gửi tin nhắn cho người dùng đã chọn
  • Kết thúc một tiến trình đang chạy
Download LizardSystems Terminal Services Manager 3.6.0 Build 277 Full - Quản lý dịch vụ đầu cuối

Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới LizardSystems Terminal Services Manager 3.6.0 Build 277 ngày 10/8/2021!
 


Top