Hướng dẫn - Kiến Thức Về HTTP Live Streaming Phần 2 Cài Đặt Video Streaming | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Kiến Thức Về HTTP Live Streaming Phần 2 Cài Đặt Video Streaming

Mtdev


Junior Moderator
Phần 1: Tổng Quan về HTTP Live Streaming
Hướng dẫn tạo server video streaming


Thông tin về server cài đặt

Bash:
OS: CentOS 6.7

NIC: eth0 - 192.168.100.192

Internet: Có (Bắt buộc)


Cài đặt ffmpeg để chuyển đổi video thường sang dạng Streaming (ts)
Cài đặt các trình biên dịch cần thiết. Lưu ý: Tất cả các lệnh dưới đây phải chạy trên quyền cao nhất của hệ thống (root).

Bash:
yum update

yum install -y autoconf automake cmake freetype-devel gcc gcc-c++ git libtool make mercurial nasm pkgconfig zlib-devel

1. Biên dịch yasm từ source

Bash:
mkdir ~/ffmpeg_sources

cd ~/ffmpeg_sources

git clone --depth 1 git://github.com/yasm/yasm.git

cd yasm

autoreconf -fiv

./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin"

make

make install

make distclean

2. Biên dịch gói mã hóa video dạng x264 và x265

Bash:
cd ~/ffmpeg_sources

git clone --depth 1 git://git.videolan.org/x264

cd x264

PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --enable-static

make

make install

make distclean

cd ~/ffmpeg_sources

hg clone https://bitbucket.org/multicoreware/x265

cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/ffmpeg_build" -DENABLE_SHARED:bool=off source


3. Biên dịch gói mã hóa âm thanh chuẩn ACC

Bash:
cd ~/ffmpeg_sources

git clone --depth 1 git://git.code.sf.net/p/opencore-amr/fdk-aac

cd fdk-aac

autoreconf -fiv

./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared

make

make install

make distclean

4. Biên dịch gói mã hóa âm thanh LAME

Bash:
cd ~/ffmpeg_sources

curl -L -O http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.5.tar.gz

tar xzvf lame-3.99.5.tar.gz

cd lame-3.99.5

./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --disable-shared --enable-nasm

make

make install

make distclean

5. Biên dịch code OPUS

Bash:
cd ~/ffmpeg_sources

git clone http://git.opus-codec.org/opus.git

cd opus

autoreconf -fiv

./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared

make

make install

make distclean

6. Biên dịch thư viện âm thanh OGG

Bash:
cd ~/ffmpeg_sources

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.3.2.tar.gz

tar xzvf libogg-1.3.2.tar.gz

cd libogg-1.3.2

./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared

make

make install

make distclean

7. Biên dịch thư viện mã hóa âm thanh Vorbis

Bash:
cd ~/ffmpeg_sources

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.3.4.tar.gz

tar xzvf libvorbis-1.3.4.tar.gz

cd libvorbis-1.3.4

LDFLAGS="-L$HOME/ffmeg_build/lib" CPPFLAGS="-I$HOME/ffmpeg_build/include" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --with-ogg="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared

make

make install

make distclean

8. Biên dịch thư viện libvpx của WebM

Mã:
cd ~/ffmpeg_sources

git clone --depth 1 https://chromium.googlesource.com/webm/libvpx.git

cd libvpx

./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples

make

make install

make clean

9. Biên dịch ffmpeg

Bash:
cd ~/ffmpeg_sources

git clone --depth 1 https://git.videolan.org/git/ffmpeg.git

cd ffmpeg

PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --extra-cflags="-I$HOME/ffmpeg_build/include" --extra-ldflags="-L$HOME/ffmpeg_build/lib" --bindir="$HOME/bin" --pkg-config-flags="--static" --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libfdk-aac --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264

make

make install

make distclean

Sau khi biên dịch đủ 9 gói, chúng ta gõ lệnh ffmpeg để kiểm tra


Chuyển đổi video thường sang dạng Streaming (ts)

Bash:
ffmpeg -y -i input.mp4 -r 25 -g 25 -c:a libfdk_aac -b:a 128k -c:v libx264 -preset veryfast -b:v 1600k -maxrate 1600k -bufsize 800k -s 640x360 -c:a libfdk_aac -vbsf h264_mp4toannexb -flags -global_header -f ssegment -segment_list playlist.m3u8 -segment_list_flags +live-cache -segment_time 5 output-%04d.ts

  • input.mp4: Video có định dạng thông thường có thể như AVI, MPG, MKV,...
  • playlist.m3u8: Playlist chứa thông tin các file stream
  • output-%04d: File stream có dạng output-0001.ts, output-000n.ts
Cài đặt Web Server để players chạy stream
Chúng ta cài đặt NGINX

Bash:
yum install -y nginx

service nginx start

chkconfig nginx on

Tắt SELinux và mở port 80 trên iptables

Bash:
sed s/"SELINUX=enforcing"/"SELINUX=disabled"/g /etc/sysconfig/selinux

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

service iptables save

service iptables restart

Copy các file stream, playlist vào một thư thục và chuyển chúng tới thư mục public html của bạn.

Mặc định, thư mục public của nginx ở CentOS

Bash:
/usr/share/nginx/html

Địa chỉ stream của tôi: http://192.168.100.192/bai-hat-abc/playlist.m3u8
 


Top