Hướng dẫn - Đổi Site Url của website WordPress từ Hosting | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Đổi Site Url của website WordPress từ Hosting

rs_lyly2009

Moderator
Thành viên BQT
Copy thoải mái. Ghi nguồn VN-Z càng tốt.
Nếu bạn lỡ tay đổi Site Url ở trong wp-admin và website không vô được nữa. Bạn có thể đổi lại nó từ Hosting qua hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Hosting tìm tới phpMyAdmin

doi-mat-khau-admin-website-01-1.png


Bước 2: Tìm tới Database Name tương ứng ở bên trái và bấm vào đó

doi-mat-khau-admin-website-02-1.png


Bước 3: Tìm tới wp_options hoặc _options

doi-site-url3.png


Bước 4: Bấm vào Edit ở phần tương ứng để đổi lại url web

doi-site-url4.png


Bước 5: Điền url và bấm Go

doi-site-url5.png


Đổi Site Url của website từ Hosting đã hoàn thành!
 


Top