Hỏi/ Thắc mắc - Không thể bôi đen và copy text trên 1 trang web | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Không thể bôi đen và copy text trên 1 trang web

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Tôi có vào 1 trang web , click vào link nào đó từ trang web thì được , nhưng ko thể sao chép text được .
Cô bác anh chị em ai rành xin giải thích giúp .
1/ Họ dùng thuật toán gì để chống sao chép được như vậy ?
2/ Làm thế nào để có thể copy text với tình huống nêu trên

XIN CẢM ƠN
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Top