Hỏi/ Thắc mắc - Hiện nay Freenom &dot.tk đã không còn cho đăng ký tên mới???? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Hiện nay Freenom &dot.tk đã không còn cho đăng ký tên mới????

thuuong1309

Rìu Sắt
Chào anh em vn-zoom
Xin cho mình hỏi có anh em nào biết còn trang nào có thể đăng ký domain mới hay không?Freenom(dot.tk) đã không còn cho đăng ký tên mới nữa giúp đỡ mình với ,xin cảm ơn.
P/S: Mình vọc vạch nên cần free
123.jpeg
 

ngoclinh9x

Búa Đá
Mình thấy bên Mat bao cho đăng ký tên miền id.vn miễn phí cho cá nhân từ 18-23 tuổi. Nếu bạn đủ tuổi thì vào đăng ký nhé!
Ngoài ra, bạn có thể đăng ký tên miền c1.biz miễn phí.
 


Top