Desktop & Văn phòng - Easy Data Transform 1.16.0 Full - Chuyển đổi file Excel và CSV mà không cần kỹ năng lập trình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Easy Data Transform 1.16.0 Full - Chuyển đổi file Excel và CSV mà không cần kỹ năng lập trình

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Easy Data Transform là phần mềm cung cấp chức năng chuyển đổi dữ liệu, bao gồm chuyển đổi Dữ liệu của bạn thành Thông tin, Hợp nhất, chia tách, làm sạch, khấu trừ, định dạng lại và hơn thế nữa. Easy Data Transform dễ dàng dữ liệu chuyển đổi phù hợp cho một loạt các nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu, bao gồm:

test-Easy-Data-Transform.jpg

  • Chuyển đổi dữ liệu của bạn thành thông tin
  • Hợp nhất, phân chia, làm sạch, khấu trừ, định dạng lại và nhiều hơn nữa.
Các tính năng của Easy Data Transform
  • Tham gia nhiều bảng dữ liệu
  • Thay đổi mã phân cách và mã hóa tệp CSV
  • Lọc và phân tích tệp nhật ký
  • Sáp nhập và trích lập danh sách email và địa chỉ
  • Tái cấu trúc các cột bảng dữ liệu
  • Định dạng lại ngày và số.
Download Easy Data Transform 1.16.0 Full - Chuyển đổi file Excel và CSV mà không cần kỹ năng lập trình

Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.9.0 ngày 16/10/2020!
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới Easy Data Transform 1.16.0 ngày 10/5/2021!
 


Top