Chia sẻ - Dùng thử và Chia sẻ Ứng dụng "Chống BOOM hàng" | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Dùng thử và Chia sẻ Ứng dụng "Chống BOOM hàng"

antran93

Gà con
Chống BOOM hàng - Đồng hành cùng shipper - Đồng hành cùng Shop: ?;):p

Mình phát triển ứng dụng này đã lâu nhưng chưa giới thiệu ra cộng đồng.
Nay đang trong mùa dịch mình thấy nhu cầu mua hàng ONLINE nhiều nên chia sẻ ứng dụng "Chống Boom Hàng" để mọi người cùng dùng thử, chia sẻ và dễ tìm kiếm thông tin
  • Địa tải ứng dụng trên GOOGLE PLAY STORE:✌✨
  • Hoặc mọi người vào Cửa hàng Google (Play Store) và search từ khóa: CHỐNG BOOM HÀNG hoặc BOOM HÀNG
  • Đối với điện thoại IPHONE -IOS mình đã nộp cho Apple và đang đợi duyệt nên sẽ cập nhật ngay sau khi lên Store nha.
?Mong mọi người khi gặp phốt thì gửi thông tin lên đây để mọi người dễ dàng

4941919_ios_screen_2.jpg

4941920_ios_screen_2.png

PHASE sau mình sẽ làm thêm tính năng Upload hình ảnh bằng chứng để cho mọi người khi tìm kiếm sẽ có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định
COMMING SOON!!! ✌✨
 


Top