Đặt mật khẩu cho bài viết WordPress | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Đặt mật khẩu cho bài viết WordPress

rs_lyly2009

Moderator
Thành viên BQT
Để đặt mật khẩu cho bài viết WordPress, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Mở bài viết cần đặt mật khẩu

Vào Bài viết > Tất cả bài viết > Chỉ cần di chuột vào tiêu đề, sẽ hiện ra nút Chỉnh Sửa

themevi-xoa-anh-dai-dien-bai-viet1-min.png


Bước 2. Nhìn qua bên phải, chọn Được bảo vệ bằng mật khẩu > Điền mật khẩu > OK > Đăng

themevi-dat-mat-khau-bai-viet1-min.png

Vậy là xong. Bây giờ mỗi khi truy cập vào bài viết, bạn sẽ nhận được thông báo

themevi-dat-mat-khau-bai-viet2-min.png
 

LL Stylish

Chờ ngày mai tới...
Để đặt mật khẩu cho bài viết WordPress, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Mở bài viết cần đặt mật khẩu

Vào Bài viết > Tất cả bài viết > Chỉ cần di chuột vào tiêu đề, sẽ hiện ra nút Chỉnh Sửa

themevi-xoa-anh-dai-dien-bai-viet1-min.png


Bước 2. Nhìn qua bên phải, chọn Được bảo vệ bằng mật khẩu > Điền mật khẩu > OK > Đăng

themevi-dat-mat-khau-bai-viet1-min.png

Vậy là xong. Bây giờ mỗi khi truy cập vào bài viết, bạn sẽ nhận được thông báo

themevi-dat-mat-khau-bai-viet2-min.png
Nên cho ra tính năng donate để nhận pass {brick}{beat_brick}{beat_plaster}
 

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
Muốn giấu thì khỏi đăng. Còn muốn kiếm lợi ích thì mua mật khẩu. {big_smile}{beauty}{bye}{lmao}{lol}

Nên cho ra tính năng donate để nhận pass {brick}{beat_brick}{beat_plaster}

Donate thì xài thêm plugin mới có.
 

tuananhnguyen

Búa Đá
Tài khoản bị khóa
Để đặt mật khẩu cho bài viết WordPress, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Mở bài viết cần đặt mật khẩu

Vào Bài viết > Tất cả bài viết > Chỉ cần di chuột vào tiêu đề, sẽ hiện ra nút Chỉnh Sửa

themevi-xoa-anh-dai-dien-bai-viet1-min.png


Bước 2. Nhìn qua bên phải, chọn Được bảo vệ bằng mật khẩu > Điền mật khẩu > OK > Đăng

themevi-dat-mat-khau-bai-viet1-min.png

Vậy là xong. Bây giờ mỗi khi truy cập vào bài viết, bạn sẽ nhận được thông báo

themevi-dat-mat-khau-bai-viet2-min.png
thanks
 


Top