Hỏi/ Thắc mắc - Convert data từ Opencart sang Wordpress (Woocomerce) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Convert data từ Opencart sang Wordpress (Woocomerce)

leaderhero

Búa Đá Đôi
Hello ae, tình hình là công ty mình đang tính chuyển sang dùng Wordpress cho hiện đại và dễ tùy biến. Hiện tại mình đang mò cách convert data từ Opencart sang mà chưa tìm được, search thì thấy nhiều trang làm mà có tính phí như: https://litextension.com/woocommerce-migration-tool/opencart-to-woocommerce.html
Vậy ae nào biết cách có thể chia sẻ cho với mình được không. THANKS so much :D

Link website: psi-vn.com
 


Top