Thảo luận - Bash Obfuscate Và Bash Deobfuscate | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Bash Obfuscate Và Bash Deobfuscate

Mtdev


Junior Moderator
Hôm nay mình được một bạn nhờ giải mã một đoạn code như sau:


Bash:
z="
";Hz='echo';Gz=''\''';Lz='for ';Qz='; i+';Ez='Node';Cz=''\''I l';Uz='done';Jz='R_VA';Az='USR_';Fz='.js!';Nz=' = 0';Bz='VAR=';Kz='R';Rz='+ ))';Wz=' wor';Iz=' $US';Vz=' "It';Oz='; i ';Sz='; do';Mz='(( i';Tz=' $i';Xz='ks!"';Pz='< 10';Dz='ike ';
eval "$Az$Bz$Cz$Dz$Ez$Fz$Gz$z$Hz$Iz$Jz$Kz$z$Lz$Mz$Nz$Oz$Pz$Qz$Rz$Sz$z$Hz$Tz$z$Uz$z$Hz$Vz$Wz$Xz"

Code mình nhìn qua thì thấy nó dùng node bash obfuscate các bạn có thể dùng nó thông qua công cụ ở đây

HTML:
https://www.npmjs.com/package/bash-obfuscate

Mình nhìn thì thấy cái này quá dễ để giải mã chỉ cần thay eval thành echo là có thể lấy được code mà người code muốn giấu. code này chỉ là gắn hàm và nối chữ. code này hay được dùng để mã hóa các script cài đặt máy chủ

Bash:
z="
";Hz='echo';Gz=''\''';Lz='for ';Qz='; i+';Ez='Node';Cz=''\''I l';Uz='done';Jz='R_VA';Az='USR_';Fz='.js!';Nz=' = 0';Bz='VAR=';Kz='R';Rz='+ ))';Wz=' wor';Iz=' $US';Vz=' "It';Oz='; i ';Sz='; do';Mz='(( i';Tz=' $i';Xz='ks!"';Pz='< 10';Dz='ike ';
echo"$Az$Bz$Cz$Dz$Ez$Fz$Gz$z$Hz$Iz$Jz$Kz$z$Lz$Mz$Nz$Oz$Pz$Qz$Rz$Sz$z$Hz$Tz$z$Uz$z$Hz$Vz$Wz$Xz"

1585120285662.png


Hi vọng bài viết có ích với các bạn!
 


Top