AR Drawing: Sketch & Paint - Ứng dụng miễn phí để vẽ và tô màu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

AR Drawing: Sketch & Paint - Ứng dụng miễn phí để vẽ và tô màu

instantapps

Gà con
Hello everyone! I'm working on developing an AR Drawing app ... I'd love to hear what you like about it and anything you think it could be improved upon.
I would appreciate any feedback from you!

2O4WnF1RYAFOADJX6MpmoTk176c_K8zL3E7_3TWoqGPBgdYq3iej7WjFzRQTh8FZXoOY=h200
hCsl4wj1hw_McXA65GKY13UwtU0h0KJ0RuJDON_EWBFrvAS3eAEpnPAx2Jgw43sxEWY=h200


Features of AR Drawing: Sketch Paint app:
- The application does not contain advertising
- Diverse sample library
- Phong cách vẽ đa dạng
- Bản phác thảo đen trắng và màu
- Bản vẽ xuất sắc
- Bản phác thảo chất lượng cao
- Vẽ AR: Sketch Paint là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí
- Thay đổi độ trong suốt, xoay hoặc thu phóng hình ảnh để vẽ tốt nhất
- Học vẽ phác thảo dễ dàng với hướng dẫn của chúng tôi
- Vẽ và theo dõi bằng công nghệ Vẽ AR bằng máy ảnh của bạn
- Cải thiện kỹ năng vẽ của bạn và phác họa nó như một chuyên gia!

qr-gp200h.png
qr-ag200h.png

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.drawing.sketch.paint.tool
Huawei AppGallery: https://appgallery.huawei.com/app/C110559311
 


Top