Công cụ Internet - AllmapSoft Google Satellite Maps Downloader v8.350 Full - Download bản đồ vệ tinh từ dịch vụ Google Map | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet AllmapSoft Google Satellite Maps Downloader v8.350 Full - Download bản đồ vệ tinh từ dịch vụ Google Map

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Google Satellite Maps Downloader là công cụ cho phép người dùng download bản đồ vệ tinh từ dịch vụ Google Map, gộp các file download thành một file bitmap đơn, tìm duyệt hình ảnh trên máy tính khi không online hoặc sử dụng bản đồ cho các khảo sát đo đạc.

test-shotscreen.jpg

Google Satellite Maps Downloader là công cụ tiện lợi, có chức năng như trình quản lý download, có khả năng tìm lại bản đồ từ một khu vực nhất định trong thời gian ngắn. Bạn chỉ cần xác định khu vực bằng cách nhập vào tọa độ địa lý trên cửa sổ chính của chương trình.

Google Satellite Maps Downloader cho phép xác định kinh độ, vĩ độ cũng như mức độ zoom trong các thông số dự án. Hình ảnh được lưu về ổ cứng máy tính ở định dạng file JPG để mở trên bất kỳ trình hiển thị ảnh tương thích nào.

Google Satellite Maps Downloader có khả năng gộp các file download thành một file bitmap đơn sử dụng được trong những ứng dụng khác. Bạn sẽ không cần sử dụng phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng hay tiêu tốn thời gian sắp xếp các file.

Những tính năng chính của Google Satellite Maps Downloader:

- Download bản đồ vệ tinh từ dịch vụ Google Maps
- Xác định kinh độ, vĩ độ cũng như mức độ zoom trong các thông số dự án
- Lưu file ở dạng JPG
- Tích hợp trình hiển thị ảnh Satellite Images Viewer
- Các file download thành một file bitmap đơn

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top