Giveaway - AIDA64 Extreme - Kiểm tra thông tin phần cứng máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway AIDA64 Extreme - Kiểm tra thông tin phần cứng máy tính

Zorik

Rìu Chiến Chấm
Tài khoản bị khóa
AIDA64 Business 6.32.5600 Portable (completely on the original - only a key and a small setting)
 

vinhtruyen92

Rìu Vàng
Bạn giải thích giúp vì sao bạn lại dùng thẻ ẩn like?
Like thì sẽ hiện ra key. Như rất nhiều bài viết thì cần ấn Like để thấy nội dung mà bác!
ví dụ như link này, cmt nào có key, thì sẽ ẩn
 


Top